Vētras nopostīto mežaudžu ciršanas nosacījumi

Valsts meža dienests informē par nosacījumiem, kādā meža īpašnieki var veikt koku ciršanu nopostītajās teritorijās.

Lai atjaunotu infrastruktūras darbību, koku ciršanu var sākt pēc paziņojuma sniegšanas Valsts meža dienestam (vai Dabas aizsardzības pārvaldei, ja īpašums atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā).

Paziņot var mutiski VMD informējot pa tālruni

Dienestam paziņojumu var sniegt operatīvi – mutvārdos, pēc iespējas mazinot birokrātiju. Piezvanot uz tuvāko mežniecību, jānosauc īpašuma kadastra apzīmējums, meža nogabals, vai nogabali (aptuveni, pēc operatīvās apsekošanas) un aptuvenais koksnes apjoms. Ar paziņojumu var cirst kokus, kas uzkrituši uz infrastruktūras vai noliekušies tādā mērā, ka tie vai to zari traucē infrastruktūras darbību.

Kad nepieciešams apliecinājums

Savukārt mežaudzēs, kurās ir konstatēti gan vēja gāztie, gan vēja lauztie koki, koku ciršanai ir nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. Meža īpašniekam jāiesniedz pieteikums ciršanas apliecinājumam sanitārā cirtē, ko iespējams izdarīt arī tiešsaistē Meža valsts reģistrā, pirms tam iepazīstoties ar iesniegšanas pamācību. Iesniegumus dienests uzskatīs iespējami ātri. Konkrētais Valsts meža dienesta izsniegtais apliecinājums un sanitārais  atzinums kalpos par pamatu turpmākai iespējai saņemt ES atbalstu mežaudzes atjaunošanai.

Rīcība konkrētās situācijās:

1. Ja postījumi ir nelieli un skar tikai atsevišķus vēja gāztos kokus, tad meža īpašnieks ciršanu var uzsākt pēc paziņojuma sniegšanas dienestam.

2. Ja postījumi ir lielāki, tie skar vēja gāztos un lauztos kokus, tomēr postījumi nav vienlaidus, tad meža īpašniekam jāsniedz iesniegums par koku ciršanu sanitārajā izlases cirtē.

3. Ja postījumi ir lieli un to apjomu nav iespējams operatīvi noteikt, kā arī nav iespējams noteikt, vai postījumu novēršanas rezultātā neveidosies vienlaidus atvērumi mežā. Tad meža īpašnieks sniedz iesniegumu par koku ciršanu sanitārajā izlases cirtē. Pēc ciršanas meža īpašnieks informē dienestu par vienlaidus atvērumiem mežā.

4. Ja postījumi ir vienlaidus, tad meža īpašnieks sniedz iesniegumu par koku ciršanu sanitārajā vienlaidus cirtē, pievienojot postījumu aptuvenu shēmu (bez mērījumiem mežā). Dienests operatīvi sagatavos atzinumu, kas nepieciešams vienlaidus sanitārajai cirtei. Pēc ciršanas meža īpašniekam jāprecizē vienlaidus izcirstā platība.

5. Meža īpašniekam, lai pretendētu uz ES vai valsts atbalstu, nepieciešams dienesta atzinums, kuru var saņemt par mežā radušiem vienlaidus atvērumiem pēc fakta. Vēlams atzinumus pieprasīt iespējami ātri pēc ciršanas.

Vineta Kalve

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *