Spriež par FOREST EUROPE tālāko virzību

Foto: Forest Europe

Foto: Forest Europe

Šī gada 12.–13. oktobrī Bratislavā norisinājās pirmā darba grupas sanāksme, kurā piedalījās 21 valsts pārstāvji un 7 novērotāju organizācijas, lai spriestu par FOREST EUROPE turpmāko virzību.

Pirms sanāksmes Eiropas Meža īpašnieku konfederācija (CEPF)  kopā ar 7 novērotāju organizācijām, kas pārstāvēja mežu īpašniekus un nozares uzņēmējus, publiskoja kopēju paziņojumu par vienošanos FOREST EUROPE procesa atbalstīšanā un stiprināšanā.

Vienojas par FOREST EUROPE procesa papildināšanu

Kopīgajā paziņojumā vienojās lielāko valsts un privāto mežu īpašnieki un apsaimniekotāji, kā arī kokrūpniecības industrijas pārstāvji, ko pārstāvēja Eiropas Meža īpašnieku konfederācija (CEPF), Eiropas lauksaimnieku un Eiropas lauksaimniecības kooperatīvs (COPA un COGECA), Eiropas zemes īpašnieku organizācija (ELO), Eiropas valsts meža asociācija (EUSTAFOR), Eiropas pašvaldību meža īpašnieku federācija (FECOF), un Dienvideiropas mežkopju savienība (USSE), Eiropas papīra rūpniecības konfederācija (CEPI) un Eiropas kokapstrādes Industrijas konfederācija (CEI-Bois).

Pirmajā darba grupas sanāksmē, kur tika spriests par FOREST EUROPE darbības virzieniem, Eiropas meža īpašnieki, vadītāji un kokrūpniecības nozares pārstāvji izklāstīja galvenos elementus, kas jāiekļauj FOREST EUROPE procesā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu (IMA).

Jau kopš 1990. gada FOREST EUROPE ir palīdzējusi nodrošināt labi funkcionējošu meža monitoringa sistēmu, pētniecības programmu, gēnu banku un uzlabotu meža ugunsdrošības sistēmu ieviešanu, kā arī veicinājusi globālu meža jautājumu aktualizēšanu UNCED Rio samitā 1992. gadā. Tas ļauj ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai būt ekonomiski dzīvotspējīgai, tai pat laikā aizsargājot meža bioloģisko daudzveidību, augsnes, ūdens avotu un meža biomasas izmantošanu bioenerģijai un citiem mērķiem.

FOREST EUROPE procesu ir svarīgi pārskatīt, lai sekmīgu risinātu šodienas mežsaimniecības nozares problēmas, kas ir aizvien sarežģītākas un prasa vairāk uzmanības nekā jebkad agrāk. Sanāksmes dalībnieki uzskata, ka FOREST EUROPE ir jāspēj reaģēt uz pašreizējām un gaidāmajām problēmām un iespējām, tādām kā, piemēram, klimata pārmaiņas, apļveida ekonomiku, bioenerģijas ilgtspējīgu ieguvi u.c.. Lai tālāk attīstītu Eiropas mežus un to izmantošanu daudzfunkcionāliem mērķiem par labu ilgtspējīgai apsaimniekošanai, ir svarīgi stiprināt FOREST EUROPE jau tagad. Kopīgās deklarācijas parakstītāji demonstrē vadošo lomu šajā sakarā.

Meža īpašnieku konfederāciju (CEPF)  sanāksmē pārstāvēja organizācijas ģenerālsekretāre Emma Berglund. Diskusijas procesā tika noskaidrota galvenā pievienotā vērtība FOREST EUROPE procesa attīstībā un ieguldījums ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā, tās kritēriji, instrumenti un vadlīnijas Eiropas mežu politikas arēnā.

Nākamais darba grupas solis ir anketas izstrāde par sanāksmē apspriestajiem jautājumiem, lai atbildes uz to varētu sniegt visas parakstītājas valstis un novērotāji. Galīgais ziņojums ar ieteikumiem par turpmāko virzību FOREST EUROPE ir gaidāms līdz 2017. gada beigām.

Kas ir FOREST EUROPE?

FOREST EUROPE  ir Eiropas mēroga brīvprātīgs augsta līmeņa politiskais process dialogam un sadarbībai Eiropas mežu politikā. FOREST EUROPE izstrādā kopīgu stratēģiju ar saviem 47 vienošanās parakstītājiem (46 Eiropas valstīm un Eiropas Savienību) par to, kā aizsargāt un ilgtspējīgi apsaimniekot savus mežus. Kopš 1990. gada atbildīgo ministru sadarbībai Eiropas mežu lietās bijusi liela ietekme ekonomiskā, vides un sociālā jomā – kā valsts, tā arī starptautiskā mērogā. FOREST EUROPE darbības rezultātā ir arī rastas pamatnostādnes, kritēriji un indikatori ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai.

Ar mērķi vienoties par to, kā pārvaldīt mežus Eiropā, FOREST EUROPE periodiski rīko ministru līmeņa konferences, kur tiek pieņemtas ministru saistības un rezolūcijas. FOREST EUROPE saistībā pieņemtie politiskie lēmumi un rezolūcijas ir brīvprātīgi. Apstiprinot šīs saistības, valstis izrāda vēlēšanos un interesi aizsargāt un ilgtspējīgi pārvaldīt savus mežus. Saistības, ko apstiprina ministri, kalpo par pamatu, lai īstenotu mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu Eiropas valstīs. Tās pielāgotas valsts apstākļiem un saskaņotas ar pārējo reģionu, lai vienlaikus stiprinātu starptautisko sadarbību. FOREST EUROPE ir saistīts arī ar citiem globāliem un reģionāliem procesiem un iniciatīvām, kas nodarbojas ar jautājumiem par augstāko politisko un sociālo atbilstību, un ir saistīti ar mežiem.

Viens no lielākajiem ieguvumiem no FOREST EUROPE, kas ietver 46 Eiropas valstu valdības, Eiropas Komisijas, kā arī daudzus meža sektora dalībniekus un starptautiskas organizācijas, ir tāds, ka tas ieinteresētajām personām ļauj veidot atklātu un konstruktīvu dialogu. Eiropas Mežu īpašnieki, uzņēmēji un kokrūpniecības nozares pārstāvji aktīvi piedalās pārskatīšanas procesā un veicina 2017. gada noslēguma ziņojuma izstrādi, lai nodrošinātu, ka FOREST EUROPE nākotnē kļūtu stiprāka un efektīvāka.

Dr. Salvatore Martire, EUSTAFOR padomnieks

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *