Precizē inventarizācijas veikšanas kārtību

Valdība atbalstījusi jaunu noteikumu projektu meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra (MVR) informācijas aprites jomā, lai precizētu meža inventarizācijas saturu un kārtību, kā arī gadījumus, kad veicama atkārtota meža inventarizācija. Tāpat jaunie noteikumi paredz MVR uzturēšanas un meža inventarizācijas datu aktualizācijas kārtību, kā arī Valsts meža dienestam (VMD) iesniedzamo informāciju.

Meža likumā ir noteikts, ka meža īpašnieks savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā nodrošina pirmreizēju meža inventarizāciju un tās datus iesniedz VMD, kā arī vismaz reizi 20 gados un normatīvajos aktos noteiktajos citos gadījumos veic atkārtotu meža inventarizāciju. Praksē mēdz rasties neskaidrības attiecībā uz pirmreizējo un atkārtotu meža inventarizāciju. Tā kā meža inventarizācijas datu ievākšanā nav būtiskas atšķirības, noteikumu projekts paredz visos gadījumos noteikt vienādu meža inventarizācijas saturu un kārtību. Paredzēts, ka turpmāk jebkura meža inventarizācija notiks, izmantojot iepriekš MVR reģistrēto informāciju un inventarizējot visu zemes vienību vai atsevišķus nogabalus.

Noteikumu projektā precizēti gadījumi, kad zemes vienībai obligāti veicama atkārtota meža inventarizācija. Atkārtota meža inventarizācija nepieciešama, ja tiek izgatavots jauns zemes vienības zemes robežu un situācijas plāns un zemes vienībā tiek apvienota vai sadalīta meža zeme vai tiek pārtraukta dzīvnieku turēšana iežogotā platībā. Inventarizēt iespējams visu zemes vienību vai tikai sadalītos vai apvienotos nogabalus.

Jaunie nosacījumi arī paredz, ka meža inventarizācijas veicējs inventarizē visu meža zemi zemes vienībā, arī to zemi, kurā mežs ir ieaudzis, bet Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vēl nav reģistrēts mežs. Tāpēc zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam par zemes tālāko izmantošanu mežsaimniecībā vai lauksaimniecībā ir jāizlemj līdz meža inventarizācijai. Par zemi, kas līdz tam nav bijusi reģistrēta kā mežs, meža inventarizācijas veicējs sagatavo paziņojumu par zemes lietošanas veida izmaiņām un to nodod meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, lai īpašnieks uzzinātu, ka aizaugusī lauksaimniecības zeme tiks reģistrēta kā mežs, un turpmāk ir apsaimniekojama kā mežs.

Tāpat precizēta meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pārskatos par iepriekšējā kalendārajā gadā veikto mežsaimniecisko darbību norādāmā informācija.

Noteikumu projektā precizēta MVR uzturēšanas un meža inventarizācijas datu aktualizācijas kārtība, skaidri norādot, kurš var ierosināt izmaiņu izdarīšanu MVR reģistrētajos meža inventarizācijas datos.  Noteikta kārtība par MVR informācijas lietošanu tiešsaistē. Pēc VMD informācijas sistēmas modernizācijas ir būtiski uzlabojusies iespēja meža īpašniekiem nodrošināt piekļuvi MVR reģistrētajiem datiem par konkrēto meža īpašumu. Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam būs iespēja tiešsaistē apskatīties aktuālo (tekstuālo un ģeogrāfisko datu) informāciju par savu mežu, kā arī lejupielādēt nogabalu raksturojošo rādītāju apkopojumu (izdruku) un meža zemes plānu digitālā formātā.

Avots: Zemkopības ministrija

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *