Pieejams VID atbalsts uzņēmējiem saistībā ar plūdu radītajiem zaudējumiem

Pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas saistībā ar neseno lietavu un plūdu radītajiem zaudējumiem lauksaimniekiem Latgalē, Zemgalē un Vidzemē ir pieejams valsts atbalsts nodokļu saistību izpildes jomā, ko Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina izmantot.

Kā rīkoties, ja kavēts nodokļu maksājumu termiņš

Lauksaimniekiem, kuriem nodokļu maksājumu termiņa kavējumi ir radušies saistībā ar lietavu un plūdu radītajiem zaudējumiem, ir iespēja ar motivētu rakstveida iesniegumu vērsties VID ar lūgumu sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz vienam gadam nokavēto nodokļu maksājumu samaksu, ja termiņa kavējums radies nepārvaramas varas rezultātā. Papildus iesniegumam ir jāiesniedz VID dokumentāri pierādījumi tam, ka iestājušies nepārvaramas varas apstākļi. Ja cietušās personas (lauksaimnieki) nodokļu maksājumus sadalīs termiņos, tiem netiks piemērota nokavējuma nauda.

Savukārt tie uzņēmumi, kurus ārkārtas apstākļi skāruši pastarpināti, var izmantot likuma «Par nodokļiem un nodevām» 24.panta pirmās daļas 1.punktā paredzēto iespēju sadalīt nodokļu samaksu uz laiku līdz vienam gadam. Šajā gadījumā nodokļu maksātājam ne vēlāk kā mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās ir jāvēršas VID ar motivētu rakstveida iesniegumu.

Kā rīkoties esoša nodokļu parāda gadījumā

Attiecībā uz nodokļu parādu, kuram VID jau ir uzsācis piedziņas darbības, lauksaimniekiem ir tiesības iesniegt VID motivētu rakstveida iesniegumu, lūdzot VID pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, nosakot nodokļu maksātājam termiņu uz laiku līdz trim gadiem.

Minēto likuma normu ir iespējams piemērot, ja lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu nav pieņemts vēlāk kā pirms sešiem mēnešiem, kā arī nodokļu maksātājam nav aktuāls maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process.

Kā rīkoties, lai dzēstu nokavējuma un soda naudu

Lauksaimniekiem un citiem nodokļu maksātājiem ir iespēja dzēst nokavējuma un soda naudu, ja pilnā apmērā tiek samaksāts pamatparāds. Šim risinājumam var pieteikties no 2017.gada 1.oktobra līdz 2017.gada 31. decembrim. Samaksas gala termiņš var tikt pagarināts līdz 24 mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz 2019. gada 31.decembrim.

Nodokļu pamatparāds: – attiecībā uz fizisko personu – noteikts sadalījumā pa nodokļu veidiem pēc stāvokļa dienā, kad iesniegts iesniegums par pieteikšanos atbalstam; – attiecībā uz juridisko personu – nepārsniedz nodokļu pamatparāda apmēru pēc stāvokļa 2017.gada 1. jūnijā un nav samaksāts līdz dienai, kad iesniegts iesniegums par pieteikšanos atbalstam.

Šādu iespēju paredz Nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai paredzētā atbalsta likums, kas stājās spēkā 2017. gada 22.augustā un attiecas uz visiem nodokļu veidiem, izņemot nekustamā īpašuma nodokli un solidaritātes nodokli.

Iesniegumus, lai izmantotu kādu no minētajām atbalsta iespējām, VID aicina aizpildīt un iesniegt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), pa pastu vai klātienē kādā no VID klientu apkalpošanas centriem.

Avots: Valsts ieņēmumu dienests

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *