Mudina stiprināt ES mežsaimniecības stratēģiju

Eiropas mežu īpašnieku konfederācija (CEPF) atzinīgi vērtē Padomes secinājumus par Eiropas Komisijas progresa ziņojumu par ES meža stratēģijas īstenošanu un jaunu mežu stratēģisko satvaru.

CEPF uzsver, cik svarīgi ir, lai Eiropas Zaļajā darījumā būtu spēcīga un neatkarīga ES mežu stratēģija. Gan Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, gan Reģionu komiteja ir arī aicinājušas uz jaunu ES mežu stratēģiju pēc 2020. gada.

ES dalībvalstu lauksaimniecības ministri 14. un 15. oktobrī apmainījās viedokļiem par turpmāko ES meža stratēģiju pēc 2020. gada. Šīs diskusijas laikā ministri atbalstīja jaunas un spēcīgākas sistēmas sagatavošanu, lai turpinātu koordinēt ES un valstu politiku mežsaimniecības jomā. Šajā nolūkā ministri aicināja izmantot «holistisku» pieeju, kurā tiktu ņemtas vērā visas esošās saistītās iniciatīvas. Turklāt viņi aicināja uz konsekvenci ES līmenī, lai izvairītos no mežsaimniecības tiesību aktu sadrumstalotības dažādās ES dalībvalstīs. Ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas veicināšana parādījās kā nākotnes stratēģijas pamats. Ministri uzsvēra mežu nozīmīgo ieguldījumu Eiropas Zaļā līguma īstenošanā, bioekonomikas un aprites ekonomikas veicināšanā un ES starptautisko saistību izpildē, jo īpaši attiecībā uz klimata pārmaiņām, piemēram, Parīzes nolīgumu un SDG.

Arī oktobrī Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) pieņēma atzinumu par Komisijas progresa ziņojumu par ES meža stratēģijas īstenošanu. Tās galvenie punkti:

• aicina iesniegt atjauninātu ES mežu stratēģiju pēc 2020. gada, kas, iespējams, varētu raudzīties uz 2050. gadu, lai nodrošinātu labi atzītu politisko saistību, piemēram, ANO mežu stratēģiskā plāna, ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu (SDG) un Parīzes nolīguma saskaņotu īstenošanu. Mežu, mežsaimniecības un ar mežu saistīto nozaru nozīme šo mērķu sasniegšanā ir jāatzīst visās nozarēs un jānoved pie optimālas starpnozaru sadarbības;

• uzsver mežu daudzfunkcionālās nozīmes nozīmi un norāda, ka klimata pārmaiņas apdraud ekosistēmu pakalpojumus. Ciešam finanšu instrumentu klāstam ir izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu pastāvīgus ieguldījumus modernajās tehnoloģijās, kā arī klimata un vides pasākumos, lai stiprinātu mežu daudzfunkcionālo lomu. Runājot par privātām meža saimniecībām, ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt īpašuma tiesību ievērošanu un ar mežu saistītu lēmumu pieņemšanu sadarbībā ar mežu īpašniekiem;

• iesaka kartēt darbaspēka pašreizējo stāvokli un prognozēt darbaspēka vajadzības Eiropas meža nozarē. Pienācīgas darba vietas un darba apstākļi ir priekšnoteikums, lai piesaistītu jauniešus mežsaimniecības nozarē;

• uzsver, ka ir svarīgi samazināt atmežošanu pasaulē, stiprinot ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, piemēram, noslēdzot Viseiropas nolīgumu, mobilizējot vietēji ražotu biomasu Eiropā un atbalstot pāreju uz ilgtspējīgākiem patērētāju modeļiem.

Tāpēc agrāk, 2019. gadā, Eiropas Reģionu komiteja (RK) pieņēma atzinumu par ES meža stratēģijas īstenošanu. RK uzsver mežu būtisko lomu bioekonomikas un bioloģiskās daudzveidības attīstībā. Tajā arī uzsvērts reģionu nozīmīgums pārejā uz zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeņa videi draudzīgu ekonomiku. Turklāt vietējās un reģionālās pašvaldības varētu dot ieguldījumu, piemēram, reģionālos ilgtspējīgas attīstības plānos, bioekonomikas stratēģijās, izglītībā, ekoloģiski ilgtspējīgā būvniecībā, oglekļa piesaistīšanā ilgmūžīgos koka izstrādājumos, atjaunojamās enerģijas ieviešanā un MVU uzņēmējdarbības veicināšanā meža nozarē. Atzinumā arī aicināts ciešāk iesaistīt vietējās un reģionālās pašvaldības, īstenojot kopējās lauksaimniecības politikas un lauku attīstības mežsaimniecības pasākumus. Tas arī uzsver mežu īpašnieku un apsaimniekotāju nozīmi mežu ilgtspējīgas izmantošanas stiprināšanā, lai sniegtu labumu, piemēram, lauku iedzīvotājiem un ekonomikai.

CEPF atzinīgi vērtē iepriekš minētos secinājumus un atzinumus un atkārtoti uzsver, ka līdztekus ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijai līdz 2030. gadam ir svarīgi atjaunināt ES mežu stratēģiju un piešķirt tai pienācīgu atzinumu kā daļu no Eiropas Zaļā darījuma.

Avots: CEPF

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *