Mežsaimniecības atbalsta finansējuma likumu bāze

Atbilstoši jau iepriekš sniegtajai informācijai par ES atbalstu meža īpašniekiem 2021.–2022. gada periods tiek uzskatīts par pārejas periodu.

Pēc LAP 2014.–2020. gada perioda līdz Kopējās Lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam stāšanās spēkā.

Pārejas periodā

Attiecībā uz ES atbalstu mežsaimniecībai konceptuāli pārejas periodā darbojas iepriekšējā perioda nosacījumi ar jaunā KLP perioda finansējumu. Lai atbilstoši pieejamajam finansējumam meža īpašniekiem piedāvātu atbalsta pasākumus, Zemkopības ministrija ierosinājusi grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 455 «Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā» īstenošanai».

Sagatavotie grozījumi paredz vairākas izmaiņas:

1) 2021. un 2022. gadā atbalsts tiks piešķirts tikai par jaunaudžu retināšanu. Šajā periodā atbalsts šobrīd netiek plānots meža ieaudzēšanas, jaunaudžu retināšanai ar atzarošanu un citiem   mežaudžu nomaiņas un atjaunošanas pasākumiem.

2) Tiek samazināta atbalsta intensitāte par jaunaudžu retināšanu no 70 vai 60% uz attiecīgi 60 vai 50%, un par kritēriju atbalsta intensitātes piemērošanā nosakot pretendenta īpašumā esošo meža platību (200 ha robežvērtība), izslēdzot līdz šim esošos mistraudzes un priežu jaunaudžu retināšanas kritērijus.

3) Gadījumos, kad iesniegto projektu vērtēšanā iegūto punktu summa ir vienāda, priekšroka saņemt atbalstu būs pretendentam, kas iepriekš saņēmis atbalstu mazāku platību retināšanai vai konkrēto projektu plāno īstenot mazākā platībā. Līdz šim piemērotais kritērijs šādos gadījumos bija arī pašvaldības teritorijas ar mazāku teritorijas attīstības indeksu.

4) Atbalstu vienas jaunaudzes retināšanai laika posmā 2014.–2022. gadam varēs saņemt ne vairāk kā divas reizes.

5) Mainīti projektu atlases kritēriji, t. i., projektam piešķiramie punkti, izslēdzot punktus par valdošās koku sugas nomaiņas aktivitāti, kā arī mazinot punktus no 25 uz 15 par meža īpašumā esošo platību līdz 50 ha, savukārt palielinot punktus par atbalstam pieteiktu mazāku platības lielumu kārtā – līdz 10 ha būs 30 punkti, bet savukārt par pieteikto platību virs 50 ha punkti netiks piešķirti vispār. 

6) Pasākumu plāni, kas saskaņoti ar Valsts meža dienestu pirms grozījumu spēkā stāšanās, būs derīgi.

Pārejas periodā ES atbalstam 2021.–2022. gadam plānota viena projektu pieteikšanas kārta (MK noteikumi Nr.455), kurā projektus varēs iesniegt šīs vasaras otrajā pusē, kārtā pieejamais finansējums būs ap 6 milj. eiro. Abi atbalsti tiek piešķirti, ievērojot pretendentu izstrādātu un Valsts meža dienesta saskaņotu Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānu (MK Noteikumu Nr.455 1.pielikums).

No 2023. gada

Attiecībā uz pieejamo ES atbalstu mežsaimniecībai no 2023. gada Zemkopības ministrija š. g. maijā tematiskajā darba grupā prezentēja piedāvājumu par Kopējās Lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna II pīlāra (lauku attīstības) meža nozares atbalsta intervenci, paredzot atbalstu meža ieaudzēšanai un sekojošajai kopšanai,  jaunaudžu retināšanai, mežaudžu nomaiņai, kā arī Natura 2000 meža maksājumiem.

MKPC par izteikto piedāvājumu sagatavoja un iesniedza sekojošu viedokli un priekšlikumus:

1) Investīciju veida atbalstā nepieciešams iekļaut pasākumu un finansējumu, kas būtu paredzēts meža atjaunošanai pēc ugunsgrēkiem vai dabas katastrofām, arī slimību un kaitēkļu darbības rezultātā iznīcināto mežaudžu atjaunošanai.

2) Investīciju veida atbalsta pasākuma jaunaudžu retināšanai un mežaudžu nomaiņai norisei būtu nepieciešams piešķirt finansējumu, kas līdzvērtīgs LAP 2014.–2020. periodā pieejamajam, apjomā līdz 20 milj. eiro, un tā ietvaros paredzēt arī mežaudžu retināšanai nepieciešamo motorinstrumentu iegādi.

3) Nepieciešams nodrošināt atbilstošu finansējumu Natura 2000 maksājumiem meža īpašniekiem, kas saglabātu vismaz līdzšinējās maksājumu likmes par ha gadā, un to ikgadēju izmaksu.

Paredzams, ka sarunas turpināsies par ES atbalstu mežsaimniecībai no 2023. gada, gan par pasākumiem, gan tiem pieejamo kopējo finansējumu.

Raimonds Bērmanis,

MKPC direktors

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *