Meža īpašnieki var pieteikties NATURA 2000 maksājumiem

DSC_3904-cv

Lauku atbalsta dienests (LAD) uzsācis platību maksājumu iesniegumu pieņemšanu no meža īpašniekiem ES finansējuma saņemšanai par meža platībām, kas iekļautas NATURA 2000 teritorijā. Pieteikties  iespējams līdz 2014.gada 15.maijam, bet līdz 9.jūnijam – ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu pēc 15.maija. Iesniegumus iespējams iesniegt, izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), kā arī papīra formātā. Meža inventarizācijai jābūt spēkā esošai uz 2014.gada 1.aprīli.

«Natura 2000 maksājumus» (meža īpašniekiem) var saņemt par meža zemju (izņemot purvus) platībām, kuras atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā saskaņā ar likumu «Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām» un kurās saskaņā ar normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un izmantošanu vai sugu un biotopu aizsardzību kārtējā gada 1.aprīlī ir spēkā kāds no sekojošiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem: • aizliegta mežsaimnieciskā darbība; • aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte; • aizliegta galvenā cirte; • aizliegta kailcirte. Uz atbalstu var pieteikties tikai meža īpašnieks – fiziska vai  juridiska persona. Pirms piesakieties atbalstam, LAD iesaka pārliecinieties, vai un cik lielā jūsu meža zemes platībā ir iepriekš minētie saimnieciskās darbības ierobežojumi.

Minimālā platība, par kuru piešķir atbalstu, ir 1 ha, ko veido vismaz 0,5 ha lieli lauki. Pieteikto lauku robežām jāsakrīt ar meža nogabalu robežām un jābūt identificējamām dabā. Vienā laukā var apvienot vairākus meža nogabalus, kam ir kopējas robežas.

Atbalsts pienākas, ja par attiecīgo platību nav saņemta kompensācija saskaņā ar likumu «Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos», izņemot kompensāciju par kopšanas cirtes aizliegumu.

Lai saņemtu atbalstu «NATURA 2000 maksājumi (meža īpašniekiem)», Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz: • «Platību maksājumu iesniegums 2014.gadā»; • «Atbalsta iesniegums «NATURA 2000» maksājumiem (meža īpašniekiem) 2014. gadā» (meža pielikums), norādot atbalstam pieteikto meža zemju kadastra numurus; • Valsts zemes dienesta izsniegtā Zemes robežu plāna kopija un meža zemju plāna kopija (ar zemes vienības apzīmējumu), kurā atzīmētas atbalstam pieteiktās meža zemju platības.

2014.gada 9.jūnijs ir pēdējais datums, kad var iesniegt jebkādus papildinājumus un labojumus platību maksājumu iesniegumam un meža pielikumam. No 2014.gada 10.jūnija līdz 15.jūnijam var iesniegt labojumus Iesniegumam, meža pielikumam un kartēm, ja esat līdz 9.jūnijam (ieskaitot) jau pieteicies uz attiecīgo atbalsta veidu.

Atbalsta apjoms ir 80 eiro/ha. Atbalsts tiks izmaksāts līdz 2015. gada 30. jūnijam.

Avots: LAD

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *