LVM valsts budžetā iemaksās 176,7 miljonus eiro

AS «Latvijas valsts meži» (LVM)  2023. gadā sasniedzis 626 miljonus eiro lielu apgrozījumu un 220,8 miljonus eiro lielu peļņu.

No gūtās peļņas 80 % LVM iemaksās valsts budžetā: 141,34 miljoni eiro tiks izmaksāti dividendēs un 35,33 miljoni eiro – kā uzņēmumu ienākuma nodoklis par dividenžu izmaksu.

Koksnes produktu tirgus

2023. gads tika aizvadīts sarežģītos koksnes produktu tirgus apstākļos. Salīdzinot ar gada sākumu, tā beigās LVM pārdoto apaļkoksnes sortimentu vidējās cenas jau bija kritušās par 12 %. Tomēr iepriekš noslēgtie ilgtermiņa sadarbības līgumi sekmēja finansiāli veiksmīgu gada sākumu.

2023. gadā koksnes pārstrādes uzņēmumiem piegādāti 6,94 miljoni kubikmetru apaļkoksnes sortimentu, kā arī pārdoti 0,13 miljoni kubikmetru augošu koku. Kopumā 2023. gadā tirgum piegādātajā lietkoksnē akumulētā oglekļa apjoms, izteikts CO2 ekvivalentā, ir 6,4 miljoni tonnas.

Meža koku stādi

LVM pārvaldībā ir vienas no Eiropā modernākajām kokaudzētavām, kurās no īpaši atlasītām sēklām audzē ģenētiski augstvērtīgus, izcilas kvalitātes jaunos meža koku stādus. 2023. gadā kopumā klientiem piegādāti 53,6 miljoni meža koku stādi. Ārējiem klientiem pārdoti 26 miljoni jeb 48 %, tai skaitā uz citām valstīm eksportēti 9,6 miljoni meža koku stādi. 27,6 miljoni stādu izmantoti LVM mežu atjaunošanai, kas pērn veikta 18,9 tūkstošu hektāru platībā.

Mežsaimnieciskie darbi

2023. gadā jaunaudzes koptas 39,1 tūkstoša ha platībā, veicinot kvalitatīva jaunā meža augšanu un labāku tā pielāgošanos klimata pārmaiņām nākotnē. Pērn jaunaudzes koptas par 10,5 tūkstošiem ha jeb 37 % vairāk nekā gadu iepriekš. Tāpat kā aktīva meža kopšana, arī meliorācijas sistēmu atjaunošana veicina CO2 piesaisti. 2023. gadā ekspluatācijā nodoti meža meliorācijas sistēmu objekti 14,3 tūkstošu ha apjomā.

Meža ceļi

Pārskata periodā ekspluatācijā nodoti 276 km meža ceļu un apstiprināti meža ceļu būvprojekti 155 km kopgarumā. Jaunie ceļi atvieglos meža apsaimniekošanu un vienlaikus ļaus operatīvāk reaģēt uz bīstamām situācijām mežā, kas sevišķi būtiski uguns nedrošajā laikposmā.

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

Uzņēmuma biznesa virziena «LVM Biznesa sistēmu risinājumi», kas plašāk pazīstams ar dažādiem ģeotelpisko informācijas sistēmu produktiem ar LVM GEO zīmolu, ieņēmumi no izstrādēm un pakalpojumiem ārējiem klientiem pārsniedz 2022. gada ieņēmumus par 32 %, sasniedzot 0,8 miljonus eiro. LVM GEO paredzēta dažāda veida ģeotelpisko datu uzkrāšanai, apstrādei, analīzei, atspoguļošanai un nodošanai. LVM GEO izmantošana klientiem ļauj efektīvāk veikt saimniecisko darbību, veicinot biznesa attīstību.

Dabas daudzveidības saglabāšana

20,8 % no mežu kopplatības un 25,2 % no visu zemju (meži, purvi, lauksaimniecības zemes, ūdeņi u.c.) kopplatības LVM apsaimnieko ar dabas aizsardzības mērķi. 2023. gadā LVM vides plānošanas speciālisti un vides eksperti apsekojuši saimnieciskās darbības teritorijas un monitoringa vietas 14,8 tūkstošu ha platībā.  Pērn valsts mežos LVM speciālisti fiksējuši vairākus tūkstošus aizsargājamu sugu atradņu: 2762 vaskulāro augu, 1467 sūnu, 763 ķērpju, 721 sēņu un 179 bezmugurkaulnieku atradnes. Lielo putnu un medņu dzīvotņu aizsardzībai atbilstoši likumdošanai kopumā valsts mežos izveidoti mikroliegumi 37 300 ha platībā, papildus likumā noteiktajam uzņēmums valsts mežos atvēlējis vēl aptuveni 7800 ha lielajās ligzdās ligzdojošo putnu dzīvotņu aizsardzībai un aptuveni 109 000 ha medņu dzīvotņu aizsardzībai.

Sadarbībā ar citiem partneriem 2023. gadā uzņēmums turpināja darbu trijos ES līdzfinansētos vides projektos, kuru īstenošana tika sākta 2021. gadā. Viens no trim vides projektiem – «Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai»  – pēc trīs gadu ilga intensīva un metodiski sarežģīta darba 2023. gada beigās tika noslēgts. Šī projekta laikā LVM veica nozīmīgus biotehniskos darbus kopumā 14 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 800 hektāru kopplatībā, uzlabojot un atjaunojot ES nozīmes biotopu un sugu dzīvotnes.

Informācija sagatavota AS «Latvijas valsts meži»

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *