Kopīgo mērķu noteikšanā jāievēro ekonomiskās un vides atšķirības

Latvija uzskata, ka bioekonomikai, ievērojot tās lielo nozīmi Zaļā kursa nodrošināšanā, ir jābūt saskaņā ar esošajām un vēl topošajām likumdošanas iniciatīvām.

Lai nodrošinātu līdzsvarotu teritorijas attīstību un politikas saskaņotību, tiesību aktu izstrādē jāiesaista visas ieinteresētās sabiedrības grupas, tostarp ES institūcijas un Eiropas Komisijas (EK) komitejas un darba grupas, un pilnvērtīgi jāinformē dalībvalstu eksperti par aktuālajām ES iniciatīvām. Tikai ņemot vērā sniegtos viedokļus, būs iespējams izvairīties no pretrunām un nodrošināt lēmumu saskaņotu pieņemšanu un ieviešanu. 

Zviedrija kā prezidējošā valsts ES Padomē rosināja ES dalībvalstis apspriest lauksaimniecības un mežsaimniecības iespējas un apstākļus Zaļā kursa jeb zaļās pārejas veicināšanā. No 11. līdz 13. jūnijam, zemkopības ministrs Didzis Šmits piedalījās Eiropas Savienības (ES) Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes neformālajā sanāksmē Stokholmā (Zviedrijā), kurā dalībvalstis diskutēja par ES lauksaimniecības un mežsaimniecības ieguldījumu pārtikas, lopbarības, šķiedrvielu un energoapgādes drošībā un ilgtermiņā efektīvu bioekonomiku klimatneitrālā pasaulē.

Zemkopības ministrs Didzis Šmits: «Ir ļoti svarīgi, lai dažādu politiku un tiesību aktu izstrādē un mērķu noteikšanā tiktu ņemtas vērā katras Eiropas Savienības dalībvalsts reģionālās, ekonomiskās, ģeogrāfiskās, klimata un vides atšķirības,» diskusijā atgādināja zemkopības ministrs Didzis Šmits. «Eiropas Savienībā ir dažādi bioekonomikas reģioni, tie mēdz būt dažādi pat vienā valstī. Tas ir jāapzinās un iespējami jāizmanto katras konkrētās teritorijas ekonomiskais, sociālais, enerģētikas, klimata, vides un sabiedriskais potenciāls.»

Ļoti svarīgs elements ir sabiedrības iesaistīšana un informēšana, uzskata Latvija, un noteikti jāņem vērā primāro ražotāju, lauksaimnieku, mežsaimnieku un nevalstisko organizāciju viedoklis. Lai primārie ražotāji ilgtermiņā būtu galvenie biomasas nodrošinātāji un galvenie lauku attīstības veicinātāji, ir jāstiprina primāro ražotāju konkurētspēja, vienlaikus ievērojot vides aizsardzību un klimata aspektus. Zemes izmantošanas potenciāls zaļajā pārejā būs īstenojams, ja tiks stiprināta pētniecība un inovācija, nodrošinot efektīvāku zināšanu pārnesi lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Jaunāko tehnoloģiju un zinātniskajos pētījumos balstītu ideju pārnese Zaļā kursa īstenošanā būs iespējama, ja stiprināsim mācību un konsultāciju pakalpojumu pieejamību. Tomēr bioekonomikas attīstība, pāreja uz aprites ekonomiku un augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu nebūs iespējama bez ievērojama finanšu ieguldījuma.

ES lauksaimniecības ministri vairākkārt uzsvēruši bioekonomikas nozīmi Eiropas Zaļā kursa vides un klimata mērķu sasniegšanā. Norādīts arī, ka bioekonomika ir reformētās Kopējās lauksaimniecības politikas neatņemama sastāvdaļa.

Zemkopības ministrija

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *