Kā saņemt apliecinājumu koku ciršanai

Lai uzsāktu koku ciršanu mežā, ir nepieciešams apliecinājums, kuru var saņemt, iesniedzot iesniegumu, Valsts meža dienesta virsmežniecībā. Apliecinājums ir Valsts meža dienesta izsniegts dokuments, kas apliecina konkrētās plānotās darbības likumību un ir uzskatāms par šīs darbības atļauju.  Apliecinājumu izsniedz mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas Valsts meža dienestā.

Ieteicamā iesnieguma forma pieejama www.vmd.gov.lv. Iesniegumā jānorāda sekojoša informācija – dati par iesnieguma iesniedzēju, īpašuma vai tiesiskā valdījuma nosaukums un zemes vienības kadastra apzīmējums, cirtes veids, cirtes izpildes veids, cirsmas numurs, kvartāla numurs, nogabala numurs, izcērtamā platība, plānotās izcērtamās koksnes apjoms, norāde par to, vai mežaudzes šķērslaukums tiks vai netiks samazināts zem kritiskā šķērslaukuma, ja plānota galvenā cirte izlases veidā; vai norāde par bojājuma cēloni, ja plānota sanitārā cirte, vai jāpievieno skice, ja plānota kailcirte.

Klients var norādīt kā viņš vēlas saņemt savu apliecinājumu koku ciršanai – vai mežniecībā, vai elektroniska dokumenta formā uz iesnieguma iesniedzēja norādīto e–pasta adresi, vai elektroniska paziņojuma veidā Meža valsts reģistrā, ievērojot noslēgto vienošanos par datu apmaiņu elektroniskā veidā, vai Valsts meža dienesta tīmekļa vietnē.

Apliecinājums koku ciršanai nav nepieciešams tādos gadījumos, kad jācērt koki, kuru celma caurmērs ir mazāks par 12 cm, vai koku ciršanai kopšanas cirtē jaunaudzēs līdz 20 gadu vecumam (baltalkšņa audzēs līdz 10 gadu vecumam), vai robežstigu ierīkošanai un uzturēšanai, kā arī sauso un vēja gāzto koku ciršanai, ja mežaudzes šķērslaukums ir lielāks par kritisko šķērslaukumu, saglabājot dabas aizsardzību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktos sauso un kritušo koku apjomus.

Par plānotajām darbībām mežā, kad nav nepieciešams apliecinājums koku ciršanai, meža īpašnieka pienākums ir informēt Valsts meža dienestu par veicamajiem darbiem!

Koku ciršanas apliecinājuma izmantošanas laiks ir trīs kalendārie gadi no tā izsniegšanas gada. Kokus cērtot sanitārajā cirtē, apliecinājuma derīguma termiņš ir divi kalendārie gadi, bet, Valsts meža dienests ir tiesīgs noteikt īsāku apliecinājuma derīguma termiņu, izvērtējot konkrētās mežaudzes sanitāro stāvokli un, ja tas nepieciešams apkārtējo mežaudžu aizsardzībai.

Pirms izsniegt apliecinājumu koku ciršanai, VMD darbinieki izlases veidā pārbauda, vai iesniegumā minētā plānotā darbība atbilst normatīvo aktu prasībām un stāvoklim dabā.

2018. gadā Valsts meža dienests ir izsniedzis 40 343 apliecinājumus koku ciršanai 98 376 cirsmām, no tiem 13 635 apliecinājumi ar 24 212 cirsmām plānotas valsts mežos un 26 708 ciršanas apliecinājumi ar 74 164 cirsmām plānotas pārējos mežos.

https://gis.vmd.gov.lv/apliecinajumi – šeit ievadot apliecinājuma numuru, ir iespējams apskatīt apliecinājuma koku ciršanai derīguma termiņu (no, līdz), cirsmas numuru, cirtes izpildes veidu un izcērtamo platību. Ja par ciršanas apliecinājumu Valsts meža dienestā iesniegts pārskats, par saimnieciskās darbības pabeigšanu, tad par šādu apliecinājumu sistēma neatlasa nekādu informāciju un parādās paziņojumus «Apliecinājums ar norādīto numuru netika atrasts».

Ministru kabineta 935. noteikumi par koku ciršanu pieejami  šeit: https://likumi.lv/doc.php?id=253760.

Avots: Valsts meža dienests

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *