Jaunākās tendences meža apsaimniekošanā

_D8D6492_cv

14. februārī Mežzinātnes dienu ietvaros LLU Meža fakultātē notika seminārs «Meža apsaimniekošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumenti».

Sadarbībā ar AS «Latvijas valsts meži» (LVM) un SIA «Metrum», LLU Meža fakultātes organizētajā Mežzinātnes dienā piedalījās ap 100 interesentu no dažādām ar meža nozari saistītām organizācijām – LVMI «Silava», Zemkopības ministrijas, LVM u.c., lai iepazītos un vērtētu valsts finansētos pētījumu projektus un sekotu līdzi jaunākajām tendencēm Latvijas meža nozarē.

No šodienas pētījumiem dzimst nākotnes uzdevumi

Semināra laikā tā dalībnieki tika iepazīstināti ar virkni pētījumu par meža apsaimniekošanas procesiem, kuru rezultātā izvirzīti arī nākotnes pētījumu uzdevumi.

LLU Meža fakultātes dekāns Dr. silv. D.Dubrovskis informēja klātesošos par to, kā pētījumu rezultāti un modernās tehnoloģijas nodrošina meža apsaimniekošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumentu attīstību. Projektu realizācijas gaitā noteikti meža inventarizācijas un meža apsaimniekošanas plānošanas kvalitātes paaugstināšanas virzieni, kā arī konstatēts, cik izmaksā meža inventarizācijas un meža apsaimniekošanas plānošanas kļūdas. Ilgtermiņā sagaidāmie zaudējumi no kļūdainas meža inventarizācijas var sasniegt līdz pat 900 €/ ha 60 gadu periodā. Tādēļ, lai samazinātu kļūdu ietekmē radušos zaudējumus, efektīvāk apsaimniekotu meža resursus, izmantotu ekonomiski pamatotas meža inventarizācijas metodes ar maksimālo datu precizitāti, izvirzīti arī nākotnē risināmie uzdevumi.

Pētījumā par meža apsaimniekošanas plānošanas instrumentiem, to evolūciju un perspektīvajiem attīstības virzieniem kā jauni izaicinājumi tika izvirzīti – saimnieciskās darbības ietekmes uz vidi novērtēšana; mežsaimniecības riska vadība; meža ekoloģisko vērtību saglabāšanas un vairošanas plānošana; rekreācijas resursu plānošana. Detalizētāk ar pētījumu «Meža apsaimniekošanas plānošanas procesa riska vadības plānošana» iepazīstināja Dr. silv. O.Miezīte, bet ar pētījumu «Bioloģiksās daudzveidības saglabāšana un veicināšanas modelēšana» Dr. silv. I.Straupe. Tāpat Dr.Silv. I.Liepa prezentēja pētījumu «Koku atsauces modelēšana mainīgā klimata apstākļos», S.Daģis iepazīstināja ar «Meža resursu un kokmateriālu pārvadājumu plānošanas programmu «Kokvedis»», kuras mērķis ir maksimizēt no cirsmas iegūstamo peļņu kokmateriālu sagatavošanas, pievešanas, izvešanas, kokmateriālu vadības un realizācijas procesā.

LLU prof. Dr.sc.ing. L.Līpiņš pētījuma «Stumbra koksnes un mizas mitruma blīvuma rādītāju programma» ietvaros, iegūstot stumbra koksnes un mizas mitruma un blīvuma rādītājus četrām saimnieciski nozīmīgām koku sugām (P,E,B,A), atkarībā no dažādiem ietekmējošiem faktoriem, izstrādājis programmu kokmateriālu kvantitatīvai un kvalitatīvai vērtēšanai. Tādejādi pavērta iespēja pasaules praksē plaši pielietotās tilpuma noteikšanas metodes izmantošanai, balstoties uz kokmateriālu kravas svaru. Tā ir alternatīva tilpuma noteikšanai pēc kraujmēra. Zinot pārrēķina koeficientus, tos var izmantot: gan tilpuma novērtēšanai, gan kravas lieluma atbilstības novērtēšanai u.c. ar to saistītiem mērķiem.

Dr.biol E.Pēterhofs (no LVM) informēja par iegūto vērtīgo pieredze un zināšanām sugu, biotopu saglabāšanā un apsaimniekošanā, kas gūta pētījuma «Meža apsaimniekošanas plānošana medņa riestos» ietvaros, kā arī par LVM veiktajiem pasākumiem, medņu dzīvotņu apsaimniekošanu iekļaujot LVM mežu apsaimniekošanas procesos, kā arī uzsākot to apsaimniekošanu.

Dr.silv. D.Dubrovskis pētījuma «Meža un koksnes resursu uzskaite, problēmas un to risinājumi» ietvaros noskaidroja stumbru veiduļu reģionālās, vecuma, augšanas apstākļu ietekmētās atšķirības, kā arī atšķirības starp praksē lietotajiem un uzmērīto stumbru veidules parametriem.

Mg.silv. A.Zīmelis prezentēja projekta «Koku stumbru tilpuma veidules noteikšana un ietekme uz stumbra tilpuma noteikšanas precizitāti» rezultātus. Bc.sc.ing. R.Baltmanis, Mg.sc.ing. M.Krūmiņš, Niks Šauva prezentēja lāzerskenera pielietošanas virzienus un mērījumu iespējas pētījuma «Zemes lāzerskenera pielietošana stumbra veidules precizēšanai krājas kopšanas cirtēs un biomasas apjoma noteikšanai zaru kaudzēs» ietvaros. Msg. ģeogr. G.Godiņš prezentēja SIA «Metrum» pētījumu «Jaunās meža un zemes dzīļu resursu uzmērīšanas un uzskaites tehnoloģijas, to pielietošanas rezultāti.»

Mežzinātnes dienu ietvaros prezentētie pētījumi tapuši arī projekta «Meža resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas plānošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma» ietvaros.

Pasākuma programma un prezentācijas ir pieejamas http://it–mezs.itf.llu.lv/?pid=60.

Vineta Kalve

Meža Avīze (www.mezaavize.lv)

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *