Iespējams pieteikties kompensācijām par NATURA 2000 meža teritorijām

Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām (NIM) ir ikgadējs kompensācijas maksājums par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem meža zemēs. Kārta atvērta no 2016. gada 11. aprīļa līdz 2016. gada 23. maijam.

Atbalsttiesīgā platība ir meža zemju (izņemot purvu) platība, kas atrodas: 1) Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā; 2) mikroliegumos, kuri atrodas ārpus Natura 2000 teritorijām vai atrodas Natura 2000 teritorijā un ir noteikti atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Atbalsta pretendents ir persona, kas apsaimnieko mežu un 2016.gada 15.jūnijā ir tā: 1) īpašnieks vai apsaimniekotājs (tiesiskais valdītājs); 2) tiesisko valdītāju kooperatīvs; 3) tiesisko valdītāju apvienība.

Ja atbalstam pieteiktais meža zemes īpašums pieder vairākiem īpašniekiem, kompensāciju prasa visi kopīpašnieki, uz savstarpējās vienošanās pamata pilnvarojot tikai vienu personu atbalsta saņemšanai par visu atbalsttiesīgo platību. Uz atbalstu nevar pretendēt par pašvaldībai vai valstij piederošu vai piekritīgu mežu.

Atbalstu var saņemt par meža zemju platību, ja: 1) 01.04.2016. ir spēkā kāds no saimnieciskās darbības ierobežojumiem: aizliegta mežsaimnieciskā darbība; aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte; aizliegta galvenā cirte; aizliegta kailcirte. Par saimnieciskās darbības ierobežojumiem jāpārliecinās VMD vietējā virsmežniecībā pie vides speciālista! 2) atbalstam pieteiktā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha, ko veido vismaz 0,5 ha lieli lauki; 3) pieteikto lauku robežām jāsakrīt ar meža nogabalu robežām un jābūt identificējamām dabā. Vienā laukā var apvienot vairākus meža nogabalus, kam ir kopējas robežas; 4) atbalsttiesīgās meža zemes platības nosaka, pamatojoties uz Meža valsts reģistra un LAD lauku reģistra datiem; 5) par attiecīgo atbalsttiesīgo platību nav saņemta vienreizējā atlīdzība saskaņā ar likumu «Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos», izņemot kompensāciju par kopšanas cirtes aizliegumu; 6) par attiecīgo atbalsttiesīgo platību kārtējā gadā nav saņemta kompensācija ikgadēja atbalsta maksājuma veidā no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka saimnieciskās darbības ierobežojumus, par kuriem pienākas kompensācija valsts un pašvaldību izveidotajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos; 7) ievēro nacionālos normatīvos aktos noteiktās prasības par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem NATURA 2000 teritorijās un mikroliegumos; 8) atbalsta pretendents saskaņā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra datiem 01.11.2016. nav administratīvi sodīts vai līdz 01.11.2016. ir samaksājis naudas sodu un atlīdzinājis mežam nodarītos zaudējumus; 9) atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizācijas kārtību, pieteiktajā platībā jābūt veiktai inventarizācijai, kas ir spēkā 01.04.2016.

Atbalsta maksājumu nevar saņemt pretendents, kuram LAD ir konstatējis kādu no grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm 15.06.2016.

Atbalsta pretendents var saņemt šo atbalsta maksājumu, ja līdz 2016.gada 23.maijam (vai ar atbalsta apjoma samazinājumu līdz 15.jūnijam) iesniedz LAD: 1) Vienoto iesniegumu 2016.gadā; 2) Vienotā iesnieguma pielikumu «Atbalsta iesniegums «Kompensācijas maksājums par NATURA 2000 meža teritoriju»» («Natura 2000 mežiem pielikums»); 3) meža zemju plāna kopiju, kurā atzīmētas atbalstam pieteiktās meža zemju platības.

Avots: Lauku atbalsta dienests

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *