Iespējams pieteikties atbalstam mežsaimniecības infrastruktūrai

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā «Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā». Apakšpasākuma  mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

Apakšpasākumā atbalstāmās aktivitātes:

1) meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma);

2) laukumu būvniecība vai pārbūve pie ražošanas objektiem un ražošanas objektu pievadceļu būvniecība un pārbūve (bez cietā seguma);

3) pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu un ražošanas objektu pievadceļu izveidošana ar betona plākšņu klājumu lauksaimniecībā izmantojamu augsto sūnu purvā vai izstrādātā kūdras purvā.

Projektu iesniegšanas 4.kārta fiziskām personām, juridiskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām ir atvērta no 07.11.2017. – 07.12.2017., savukārt valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem –izsludinātā 1.kārta tiek pagarināta līdz 01.12.2019..

Šajā kārtā pieejamais publiskais finansējums fiziskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām –  €  8 000 000, bet valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem – € 36 596 500.

Atbalsta intensitāte: Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana – 50%;  Videi draudzīgu meliorācijas sistēmu ierīkošana – 60%; Meliorācijas sistēmu pārbūve vai atjaunošana kopprojektos – 60%; Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas – 90%; Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana valsts nozīmes sistēmās – 100%;  Laukumi, pievadceļi u. tml. infrastruktūra kooperatīvajām sabiedrībām – 40%; Laukumi, pievadceļi u. tml. infrastruktūra lauku saimniecībām, t.sk. jaunajiem lauksaimniekiem – 40%.

Maksimālās attiecināmās izmaksas apakšpasākumā  2014–2020 periodā vienam atbalsta pretendentam: lauku saimniecībai, fiziskai personai saimnieciskās darbības veicējam, kura īpašumā ir mežs, juridiskai personai, kuras pamatkapitālā ir vairāk nekā 50 % privātā kapitāla daļu, pašvaldībai (arī pašvaldības kapitālsabiedrībai, kas veiks pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu) meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai (gan viena īpašnieka, gan koplietošanas), t.sk. meliorācijas objektam pieguloša ceļa pārbūvei un atjaunošanai – kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par € 300 000.

Projektu iesniegumus iesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā. Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

Avots: LAD

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *