Darījums par taisnīgas enerģijas pārejas finansēšanu ES reģionos

9.decembrī Eiropas Parlaments un Padome panāca provizorisku vienošanos par Taisnīgas pārejas fonda izveidi, lai mazinātu ekonomikas zaļināšanas sociālo ietekmi.

Just Transition Fund (JTF) 17,5 miljardu EUR vērtībā ir viens no ES galvenajiem instrumentiem, lai atbalstītu reģionus pārejā uz klimata neitralitāti līdz 2050. gadam.

Atbalstīs atjaunojamās enerģijas ražošanu

Sarunu laikā ES iestādes vienojās paplašināt tā darbības jomu, finansējot arī mikrouzņēmumus, universitātes un valsts pētniecības iestādes, digitālās inovācijas un darbības izglītības un sociālās iekļaušanas jomā. Tiks finansēti arī ieguldījumi atjaunojamās enerģijas un enerģijas uzglabāšanas tehnoloģijās, investīcijas energoefektivitātē un siltuma ražošanā uz atjaunojamiem enerģijas avotiem balstītai centralizētai siltumapgādei, viedai un ilgtspējīgai vietējai mobilitātei.

Kodolspēkstaciju ekspluatācijas pārtraukšanu vai būvniecību, darbības, kas saistītas ar tabakas izstrādājumiem, un ieguldījumus, kas saistīti ar fosilā kurināmā ražošanu, pārstrādi, transportēšanu, izplatīšanu, uzglabāšanu vai sadedzināšanu, nevar finansēt no JTF.

Ieviests «Zaļās apbalvošanas mehānisms»

Pēc Parlamenta iniciatīvas tiks ieviests «Zaļās apbalvošanas mehānisms», ja pēc 2024. gada 31. decembra tiks palielināti JTF resursi. Papildu resursi tiks sadalīti starp dalībvalstīm ar tām valstīm, kurām izdodas samazināt siltumnīcefekta gāzi, ko rada viņu rūpnieciskās iekārtas, saņemot lielāku finansējumu.

• Savos teritoriālajos taisnīgas pārejas plānos dalībvalstīm galvenā uzmanība jāpievērš attālāko reģionu un salu atbalstam un jāparedz īpašas summas no saviem nacionālajiem piešķīrumiem;

• Grūtībās nonākuši uzņēmumi var saņemt atbalstu saskaņā ar pagaidu ES valsts atbalsta noteikumiem, kas izstrādāti ārkārtas apstākļu novēršanai;

• Resursus var brīvprātīgi pārskaitīt no citiem kohēzijas fondiem ;

• ES finansējuma (līdzfinansējuma) nodrošināmo ieguldījumu proporcija ir vismaz 85% mazāk attīstītiem reģioniem, 70% pārejas reģioniem un 50% vairāk attīstītiem reģioniem.

Eiropas Parlaments

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *