Darba aizsardzības prasības meža darbos

Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā ir jāievēro visā darba ciklā, sākot no mežu atjaunošanas līdz pat koku ciršanai un izvešanai no cirsmas.

Veicot mežsaimnieciskos darbus, obligāti jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi – ķivere, speciālie darba apavi (pretiezāģēšanas aizsargapavi), speciālais darba apģērbs (pretiezāģēšanas aizsargapģērbs), signālveste (atstarojošā veste).  Personām, kuras nav iesaistītas tiešā mežizstrādē – koku zāģēšanā, bet atrodas cirsmā, arī jālieto individuālos aizsardzības līdzekļus – ķiveri, darba apavus (ar metāla purngalu), signālvesti. Maksimāli tuvu mežizstrādes vietai ir jāatrodas pirmās palīdzības aptieciņai.

Dokumenti jānēsā līdzi

Darba devējam jānodrošina: nodarbinātos ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (bez maksas); atsevišķu vietu ierīkošanu, kur nodarbinātajiem mežstrādniekiem patverties no nelabvēlīgiem laika apstākļiem, sasildīties, atpūsties, uzsildīt ēdienu, paēst, ja nodarbinātais atrodas darba vietā nepārtraukti ilgāk par astoņām darba stundām.

Mežstrādniekiem ir obligāti jābūt mežsaimniecībā nodarbinātā apliecībai.  Mežstrādniekam apliecība jānēsā līdzi vai jāglabā darba vietā – viegli pieejamā vietā. Apliecību izsniedz darba devējs, tajā norāda – mežstrādnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu,  darba līguma noslēgšanas datumu un numuru, darba devēja nosaukumu un apliecības izsniegšanas datumu.

Lai strādātu ar motorinstrumentiem – motorzāģi vai krūmgriezi, ir nepieciešama speciāla motorinstrumentu vadītāja apliecība, kuru izsniedz speciālas mācību iestādes.

Pirms mežizstrādes darbu uzsākšanas darba devējam vai pašnodarbinātajam jāaizpilda cirsmas izstrādes tehnoloģiskā karte. Pirms mežizstrādes darbu sākšanas darba devējs –  darbu vadītājs  iepazīstina personas, kas veic mežizstrādes darbus cirsmā ar tehnoloģisko karti. Cirsmas izstrādes tehnoloģisko karti paraksta katra persona, kas veic mežizstrādes darbus cirsmā.

Ja vienā darba vietā strādā vairākas personas, kas veic mežizstrādes darbus, darbu vadītājs sadala pienākumus, kā arī organizē personu savstarpējo sadarbību atbilstoši cirsmas izstrādes tehnoloģiskajai kartei.

Zonas, kurās var tikt apdraudēta nodarbināto un citu personu drošība un veselība, apzīmē ar atbilstošām drošības zīmēm. Zīmes izvieto arī cirsmas ārpusē uz meža ceļiem un gājēju celiņiem, kuri šķērso cirsmu vai piekļaujas tai.

Darbā, kas saistīts ar koku gāšanu, jānodarbina vismaz divus cilvēkus, un viņiem jāatrodas savstarpējas redzamības vai dzirdamības robežās. Pirms uzsākt darbus, ir svarīgi noskaidrot, kur tiks strādāts – atrašanās vieta, saimniecības nosaukums, meža kvartāla numurs, pagasts un novads.

Ja ir noticis nelaimes gadījums, nekavējoties jānodrošina cietušajam pirmā palīdzība un medicīniskā palīdzība, nogādājot cietušo ārstniecības iestādē vai izsaucot neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Mežsaimnieciskos darbus var veikt tikai ar instrumentiem, kuri ir tehniskā kārtībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Minētās prasības izriet no 02.05.2012. Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 310 «Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā» (turpmāk – Noteikumi). Noteikumi nosaka darba aizsardzības prasības, veicot darbus mežsaimniecībā. Noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei kontrolē Valsts darba inspekcija un Valsts meža dienests (turpmāk – kontrolējošās iestādes).

Par darba aizsardzības prasību pārkāpumiem kontrolējošās iestādes var apturēt mežsaimnieciskos darbus, kā arī saukt pie administratīvās atbildības vainīgās personas.

Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 41.4. panta pirmā daļa nosaka, ka par darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu, izņemot šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minētos pārkāpumus, – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam – fiziskajai personai vai amatpersonai no 70 līdz 350 eiro, juridiskajai personai – no 70 līdz 700 eiro.

Par drošības zīmju nelietošanu un to atbilstošu neizvietošanu darba vidē – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam – fiziskajai personai vai amatpersonai no 70 līdz 350 eiro, juridiskajai personai – no 140 līdz 700 eiro.

LAPK ir noteikts plaša naudas soda amplitūda par darba aizsardzības prasību neievērošanu. Soda nomaksa neatbrīvo no darba aizsardzības prasību ievērošanas!

Avots: MK Noteikumi Nr.310; Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss.

Normunds Bukovskis

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *