Dabiskos Rāznas Nacionālā parka mežus

Lai veicinātu bioloģisko daudzveidību īpaši aizsargājamo dabas teritoriju mežaudzēs, Dabas aizsardzības pārvalde (Pārvalde) uzsākusi mežu dabiskošanu Rāznas Nacionālajā parkā Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.

Vairākos Pārvaldes apsaimniekoto īpašumu meža nogabalos ir konstatēti īpaši aizsargājamie mežu biotopi, kuriem piekļaujas stādītās vienlaidus egļu audzes ar ievērojami mazāku bioloģisko vērtību, līdz ar to bioloģiski vērtīgo mežaudžu izvietojums ir sadrumstalots.

Lai veicinātu stādīto egļu meža nogabalu dažādošanu, plānots ar mehāniskiem paņēmieniem nodrošināt mežaudžu dabiskošanu daļā no Pārvaldes apsaimniekotajiem mežu īpašumiem.

Plānoto darbu laikā mežaudzēs tiks imitēti dabiskie traucējumi (vējgāzes un vējlauzes), veidojot atvērumus, kas dažādos gaismas apstākļus un ilgtermiņā veicinās dažāda vecuma audzes attīstību un dabiskajiem meža biotopiem līdzvērtīgu struktūru rašanos. Dabiskojot šīs mežaudzes, uzlabosies apstākļi vairākām gaismas prasīgām sugām, un mazināsies kontrasts starp atšķirīgas izcelsmes un bioloģiskās vērtības mežaudžu izvietojumu konkrētajā teritorijā.

Plānotos darbus finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotajā projektā «Dabisku meža biotopu struktūras elementu veidošana Rāznas Nacionālā parka stādītajās egļu monokultūrās» jeb Rāznas mežu dabiskošana. Projekts ilgs līdz 2017. gada 15. decembrim.

Rāznas Nacionālajā parka (Rāznas NP) teritorijā meži aizņem gandrīz 50% no kopējās parka teritorijas. Reģionālā mērogā Rāznas NP mežaudzēm raksturīgās iezīmes ir nelielais mežainums un liela audžu fragmentācija, meža masīvu mozaīkveida izplatība starp iekultivētajām lauksaimniecības zemēm. Daļa no mežaudzēm ir izveidojušās bijušajās lauksaimniecības zemēs, daudzviet veikta mežu stādīšana – platības apstādītas ar eglēm. Lielākā daļa no stādītajām egļu audzēm nav koptas un retinātas, kā rezultātā egles ir izaugušas, veidojot mežu ar ļoti blīvām egļu rindām un zemu bioloģisko daudzveidību.

Avots: Dabas aizsardzības pārvalde

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *