Atbalsts meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai

Lauku atbalsta dienests uzsācis projektu iesniegumu pieņemšanu atbalsta pasākumam «Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā». Projektu iesniegšanas 1.kārta fiziskām personām, juridiskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām ir atvērta no 06.07. 2015. – 04.08.2015; savukārt valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem – no 06.07.2015.–30.12. 2015. vai līdz laikrakstā «Latvijas Vēstnesis» publicētajam paziņojumam par kārtas noslēgumu.

Pirmajā  kārtā pieejamais publiskais finansējums: fiziskām personām, juridiskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām – EUR 15 000 000, bet valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem – EUR 15 000 000.

Apakšpasākuma  ietvaros atbalstāmās aktivitātes: 1. meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma); 2. laukumu būvniecība vai pārbūve pie ražošanas objektiem un ražošanas objektu pievadceļu būvniecība un pārbūve (bez cietā seguma); 3. pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu un ražošanas objektu pievadceļu izveidošana ar betona plākšņu klājumu lauksaimniecībā izmantojamu augsto sūnu purvā vai izstrādātā kūdras purvā.

Atbalsta pretendents ir:

  1. Meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu pārbūvei vai atjaunošanai (bez seguma): • lauku saimniecība, kas plāno īstenot projektu lauksaimniecības vai meža zemē; • juridiska persona, kuras pamatkapitālā privātā kapitāla daļa ir vairāk nekā 50 procenti un kura plāno īstenot projektu lauksaimniecības vai meža zemē; • pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība), kas veiks pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu lauksaimniecības vai meža zemē; • valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājs vai tiesiskais valdītājs; • fiziska persona, kuras īpašumā ir mežs un kura plāno īstenot projektu meža zemē.
  2. Lauksaimniecības infrastruktūras attīstībai – laukumu būvniecībai vai pārbūvei pie ražošanas objektiem un ražošanas objektu pievadceļu būvniecībai un pārbūvei (bez cietā seguma): • kooperatīvā sabiedrība; • lauku saimniecība – juridiska vai fiziska persona, kas ražojusi lauksaimniecības produktus un guvusi ieņēmumus no lauksaimniecības produkcijas pārdošanas pēdējā noslēgtajā gadā.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi:

  1. Pretendenta īpašumā, nomā vai tiesiskajā valdījumā ir:• meliorācijas kadastrā reģistrēta pārbūvējama vai atjaunojama meliorācijas sistēma; • zeme, uz kuras plānots attīstīt lauksaimniecības infrastruktūru, – ja projektā tiek plānota infrastruktūras attīstība – laukumu būvniecība vai pārbūve pie ražošanas objektiem un ražošanas objektu pievadceļu būvniecība un pārbūve (bez cietā seguma); • zeme, uz kuras plānota meliorācijas sistēmas pārbūve vai atjaunoša.

Nomas gadījumā nomas līgumam jāparedz meliorācijas sistēmas pārbūvi, atjaunošanu vai lauksaimniecības infrastruktūras attīstību.

  1. Atbalstu meliorācijas sistēmas pārbūvei vai atjaunošanai piešķir, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem: • meliorācijas sistēmā būvdarbi veikti pirms vairāk nekā 15 gadiem; • projektā paredzētajos meliorācijas sistēmas atjaunošanas darbos izrokamās grunts apjoms, rēķinot tikai vaļējo meliorācijas sistēmu izbūvē izraktās grunts apjomu, ir vismaz 30 % no atjaunojamās meliorācijas sistēmas izbūvē izraktās grunts apjoma (kubikmetros).
  2. Normatīvajos aktos par riska ūdensobjektiem noteiktajos riska ūdensobjektu sateces baseinos atbalstu par meliorācijas sistēmu pārbūvi un atjaunošanu saņem tikai par videi draudzīgu meliorācijas sistēmu izveidi: • Sedimentācijas baseini – lauksaimniecības un meža zemes nosusināšanas sistēmu ūdensnoteku (ūdensteču, novadgrāvju) gultņu paplašinājumi un padziļinājumi ar ūdeni izskalojamo produktu sedimentācijai un bioloģiskai akumulācijai (nostādinātājbaseini); • Divpakāpju meliorācijas grāvji – divpakāpju salikts ūdensnotekas gultnes šķērsprofils, veidojot vai saglabājot izveidojušās mākslīgas palienes ar nostiprinājumiem vai bez tiem; • Akmeņu krāvumi – projektējot atjaunojamas vai pārbūvējamas ūdensnotekas vai novadgrāvja trasi, garenslīpumu un šķērsprofilu, gultnē atstāj lielos akmeņus vai veido akmeņu krāvuma krācītes; • Meandrēšana – ūdensnotekas gultnes sīklīkumainības veidošana, atjaunojot vecās gultnes posmus vai veidojot jaunus līkumus; • Kontrolētā drenāža – divpusējā mitruma regulēšanas konstrukcijas drenu kontrolakās vai uz drenu kolektoru iztekām; • Mākslīgie mitrāji – mākslīgi veidoti mitrāji ūdens piesārņojuma piesaistei ar virszemes vai pazemes plūsmu.

Atbalstu nepiešķir meliorācijas sistēmas pārbūvei vai atjaunošanai: • Natura 2000 teritorijās, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju stingrā režīma, dabas lieguma un dabas parka režīma zonās (izņemot, ja meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu paredz Natura 2000 teritorijas vai īpaši aizsargājamās dabas aizsardzības plāns) un mikroliegumos vai bioloģiski vērtīgajos zālājos; • dabiskās ūdenstecēs.

Atbalsta intensitāte: • Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana – 60%; • Videi draudzīgu meliorācijas sistēmu ierīkošana – 80%; • Meliorācijas sistēmu pārbūve vai atjaunošana kopprojektos – 70%; • Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas – 90%; • Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana valsts nozīmes sistēmās – 100%; • Laukumi, pievadceļi u. tml. infrastruktūra kooperatīvajām sabiedrībām – 40%; • Laukumi, pievadceļi u. tml. infrastruktūra lauku saimniecībām, t.sk. jaunajiem lauksaimniekiem – 40%.

Maksimālās attiecināmās izmaksas apakšpasākumā 2014–2020 periodā vienam atbalsta pretendentam: • lauku saimniecībai, fiziskai personai saimnieciskās darbības veicējam, kura īpašumā ir mežs, juridiskai personai, kuras pamatkapitālā ir vairāk nekā 50 % privātā kapitāla daļu, pašvaldībai (arī pašvaldības kapitālsabiedrībai, kas veiks pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu) meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai (gan viena īpašnieka, gan koplietošanas), t.sk. meliorācijas objektam pieguloša ceļa pārbūvei un atjaunošanai – kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par EUR 300 000; • valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājam meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai (gan viena īpašnieka, gan koplietošanas), t.sk. meliorācijas objektam pieguloša ceļa pārbūvei un atjaunošanai – kopējā attiecināmo izmaksu summa ir bez ierobežojuma; • lauksaimniekam lauksaimniecības infrastruktūras (laukumi pie ražošanas objektiem, pievadceļi) attīstībai – būvniecība, pārbūve un atjaunošana – kopējā attiecināmo izmaksu summa ir EUR 50 000; • kooperatīvā sabiedrībai lauksaimniecības infrastruktūras (laukumi pie ražošanas objektiem, pievadceļi) attīstībai – būvniecība, pārbūve un atjaunošana – kopējā attiecināmo izmaksu summa ir EUR 300 000. • valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūves un atjaunošanas gadījumā attiecināma ir finanšu rezerve neparedzētiem izdevumiem – ne vairāk kā līdz 5 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Attiecināmajās izmaksās ir iekļaujami arī izdevumi par uzmērīšanas darbiem, lai meliorācijas sistēmu iekļautu meliorācijas kadastrā.

Avots: Lauku atbalsta dienests

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *