Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā

No šā gada 6. jūlija līdz 4. augustam Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņems pieteikumus atbalsta pasākumam «Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā».

Pirmajā  kārtā pieejamais publiskais finansējums fiziskām personām, juridiskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām, kā arī valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem – EUR 15 000 000.

Atbalstāmā aktivitātes mežsaimniecībā: meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma).

Atbalsta pretendents ir: lauku saimniecība, juridiska persona (kuras pamatkapitālā privātā kapitāla daļa ir vairāk nekā 50%), pašvaldība, valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājs vai tiesiskais valdītājs; fiziska persona, kuras īpašumā ir mežs un kura plāno īstenot projektu meža zemē.

Pārbūvējamai vai atjaunojamai meliorācijas sistēmai jābūt reģistrētai meliorācijas kadastrā; meliorācijas sistēmā būvdarbi veikti pirms vairāk nekā 15 gadiem; izrokamās grunts apjoms ir vismaz 30 % no izbūvē izraktā darbu apjoma.

Atbalstu nepiešķir meliorācijas sistēmas pārbūvei vai atjaunošanai: Natura 2000 teritorijās, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju stingrā režīma, dabas lieguma un dabas parka režīma zonās (izņemot, ja meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu paredz Natura 2000 teritorijas vai īpaši aizsargājamās dabas aizsardzības plāns) un mikroliegumos vai bioloģiski vērtīgajos zālājos; dabiskās ūdenstecēs.

Atbalsta intensitāte: Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana – 60%; Videi draudzīgu meliorācijas sistēmu ierīkošana (sedimentācijas baseini, divpakāpju meliorācijas grāvji, akmeņu krāvumi, meandrēšana, kontrolētā drenāža, mākslīgie mitrāji) – 80 %; Meliorācijas sistēmu pārbūve vai atjaunošana kopprojektos – 70%; Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas – 90%; Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana valsts nozīmes sistēmās – 100%.

Maksimālās attiecināmās izmaksas apakšpasākumā 2014–2020 periodā vienam atbalsta pretendentam: līdz EUR 300 000.

Avots: LAD

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *