Vairāk retu sugu atradņu nekā pērn

Vairāk retu sugu atradņu nekā pērn

2023. gadā LVM GEO datu bāze papildināta ar kopumā 6 295 LVM apsaimniekotajā teritorijā fiksētajām jaunām atradnēm.

Tās ir retu un īpaši aizsargājamu augu, sēņu, ķērpju, bezmugurkaulnieku un mugurkaulnieku sugas. Uzņēmuma vides eksperti kopā uzskaitījuši jau vairāk nekā 82,7 tūkstošus retu un aizsargājamu sugu reģistrējumu, veicot aizsargājamo sugu monitoringu.

Putnu monitorings

LVM apsaimniekotajā teritorijā ligzdo ievērojamas aizsargājamām putnu sugu populācijas, kā mazais ērglis, klinšu ērglis, jūras ērglis, zivjērglis, melnais stārķis, mednis.

Pozitīvas tendences vērojamas vairāku lielo plēsīgo putnu ligzdošanas dinamikā. Piemēram, pērn turpinājies LVM apsaimniekotajās platībās ligzdojošās jūras ērgļa populācijas pāru skaita pieaugums, ko raksturo arī lielākais līdz šim zināmais apdzīvoto teritoriju skaits – 108. Visvairāk šādu teritoriju bija Dienvidkurzemes reģionā – 41, Dienvidkurzemes reģionā bija arī vislielākais sekmīgo ligzdu skaits – 26. 

2023. gads ievērojams ar to, ka vienā no sekmīgajām aizsargājamā klinšu ērgļu ligzdām tika konstatēti divi jaunie ērgļi. Kopš 2001. gada šis ir tikai astotais gadījums ar diviem jauniem ērgļiem vienā ligzdā. Klinšu ērgļi parasti audzina vienu mazuli.

2023. gadā LVM valdījumā esošajās zemēs tika atrastas kopumā 444 lielās ligzdas, no kurām 144 ligzdās tika konstatēta īpaši aizsargājamu putnu sugu ligzdošana. Papildus tika atrastas 8 ligzdvietas koku dobumos, kur ligzdo īpaši aizsargājamas pūču un dzeņu sugas.

Aizsargājamo putnu sugu ligzdošanas vietu aizsardzībai LVM gan normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā rosina jaunu mikroliegumu veidošanu, gan veido LVM noteiktas teritorijas dzīvotņu aizsardzībai, bet ap tām – buferzonas, kurās nodrošina mežsaimniecisko darbu termiņa ierobežojumus ligzdošanas periodā.

Retas sēnes un augi

Pērn Dienvidlatgalē, vienā no Eiropas Savienības nozīmes biotopiem, LVM vides eksperti konstatēja pirmo ēnainās jumtenes Pluteus umbrosus atradni. Latvijā šobrīd zināmas nedaudz vairāk kā 20 sugas atradnes un šis ir pirmais zināmais sugas novērojums Latgalē. Suga ir iekļauta Latvijas īpaši aizsargājamu sugu sarakstā.

No sēnēm nozīmīgākie pagājušā gada atradumi ir piepju jungūnija Junghuhnia pseudozilingiana, citrondzeltenās antrodīte Flaviporus citrinellus, košā zeltpore Hapalopilus croceus, sarainā rūsassēne Asterodon ferruginosus, daivainās čemurene Grifola frondosa un zvaigžņu baltene Sceletocutis stellae.

2023. gadā daudz biežāk LVM mežos novērots Latvijā reti sastopamais augs – Villainā gundega Ranunculus lanuginosus. Pērn veikts 181 jauns šīs sugas reģistrējums, lielākoties Dienvidkurzemes un Dienvidlatgales mežos, tādējādi kopējo atradņu skaitu palielinot līdz 294. Piemēram, Kalupes meža masīvā suga sastopama ne tikai izveidotajos mikroliegumos, bet izplatījusies arī blakus dažāda vecuma mežaudzēs, ceļmalu grāvjos, uz kvartālstigām un pat izcirtumos. Suga ir iekļauta Latvijas īpaši aizsargājamo sugu sarakstā.

LVM datu bāzes informācija visvairāk papildināta par pērn novērotām sugām, kas raksturīgas dabiskiem meža biotopiem. Visvairāk tikušas reģistrētas sūnas – Hellera ķīļlapīte Crossocalyx hellerianus un kailā apaļlape Odontoschisma denudatum, kas konstatētas visos Latvijas reģionos. Savukārt retāk atrastas tādas sūnas kā tūbainā bārkstlape Trichocolea tomentella, doblapu leženeja Lejeunea cavifolia, trejdaivu bacānija Bazzania trilobata, smaržīgā zemessomenīte Geocalyx graveolens un gludkausiņu knābjkausīte Liochlaena lanceolata.

No ķērpjiem biežāk konstatētas artonijas: kastaņbrūnā artonija Arthonia spadicea, kaķpēdiņu artonija Arthonia leucopellea  un vīnsarkanā artonija Arthonia vinosa. Salīdzinoši bieži, bet tikai Vidzemē un Kurzemē, reģistrēts asinssārtais mikoblasts Mycoblastus sanguinarius.

Vides monitoringa rezultāti kopš 2011. gada tiek apkopoti ikgadējā LVM Vides pārskatā, kas ir meža apsaimniekošanas plāna sastāvdaļa un ar ko var iepazīties LVM tīmekļvietnē.

Avots: LVM

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *