Daudz studēt gribētāju

KAP_7341_cv

8.jūlijā noslēgusies pieteikumu iesniegšana uz pamatstudijām 11 Latvijas augstskolās. Lielākais pieteikumu skaits LLU ar pirmo prioritāti saņemts pamatstudiju programmās «Lauksaimniecība», «Veterinārmedicīna» un «Mežinženieris», kurās šobrīd ir sīvākā konkurence uz valsts finansētajām budžeta vietām. Tostarp maģistra programmās saņemti 411 pieteikumi uz pilna laika, bet 23 pieteikumi uz nepilna laika studijām. Kopumā lielāko   pieteikumu skaitu saņēmušo programmu vidū ir «Meža ekonomika un politika», tajā izveidojies arī augstākais konkurss uz valsts finansētajām budžeta vietām, ar koeficientu 4,14 cilvēki uz vienu vietu, kā arī «Zemes ierīcība» ar 3,67 cilvēkiem un «Meža darbi un tehnika» ar 3,17 cilvēkiem uz vienu vietu.

Paredzams, ka no 23. jūlija līdz 13. augustam tiks izsludināta papilduzņemšana uz vakantajām studiju vietām.

 

Sveicam absolventus!

20. jūnijā LLU Meža fakultātes izlaidumā, diplomus par augstākās izglītības iegūšanu saņēma 131 LLU Meža fakultātes absolvents – pamatstudiju programmu «Mežzinātne», «Darba aizsardzība un drošība», «Mežinženieris», «Kokapstrāde» un maģistra studiju programmu «Meža ekoloģija un mežkopība», «Meža ekonomika un politika», «Koksnes materiāli un tehnoloģija», «Meža darbi un tehnika» absolventi.   2014.gada absolventi Studiju programma „Mežzinātne” (lauksaimniecības zinātņu bakalaurs mežzinātnē)

Bebre Ieva Rekultivācijas apmežojumi izstrādātā kūdras atradnē
Bičkovskis Kārlis Parastās priedes Pinus sylvestris L. mežu veģetācijas raksturojums dabas parkā Tērvete
Cirsis Uldis Perioda n garuma ietekme uz krājas tekošā pieauguma noteikšanas precizitāti
Doršs Armands Sarkanā ozola (Quercus rubra L.) audžu ražība un taksācijas parametru dinamika Šķēdes meža novadā
Gailītis Jānis Parastās egles Picea abies (L.) Karst. jaunaudžu veselības stāvokļa izvērtējums Madonas novadā
Gžibovska Zelma ielās pergamentsēnes Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jül. ietekme uz sakņu piepes Heterobasidion annosum s.l. sastopamību skujkoku celmos
Jaunslaviete Katrīna Eiropas dižskābarža Fagus sylvatica L. dabiskā atjaunošanās audzes logos
Krūze Artūrs Eiropas lapegles (Larix decidua Mill.) caurmēra pieaugums un biomasa dažāda vecuma audzēs meža pētīšanas stacijā Auces meža novadā
Ķemere Jana Parastās priedes Pinus sylvestris L. jaunaudžu veselības stāvokļa novērtējums a/s “Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes mežsaimniecības Akmensraga meža iecirknī
Liepiņa Anna Meža tehnikas ietekme uz augsnes sablīvēšanos un meža atjaunošanos skujkoku audzēs
Lupiķis Ainārs Meliorācijas sistēmu atjaunošanas ietekme uz koku biomasas pieaugumu koptās vidēja vecuma skujkoku audzēs
Mambetovs Artjoms Priežu (Pinus sylvestris L.) audzes reakcija pēc gruntsūdens līmeņa paaugstināšanas pie Skaista ezera dabas liegumā “Cenas tīrelis”
Mūrniece Sigita Mežizstrādes atlieku un pazemes biomasas sadalīšanās gaitas izpēte skujkoku mežaudzēs
Pakers Jānis Parastās egles Pieca abies L. celmu virszemes un apakšzemes daļas biomasas novērtējums izcirtumos
Picka Reinis Parastās apses (Populus tremula L.) sīkstumbru bezlapotās biomasas un stumbru parametru sakarības
Poikāns Jānis Baltalkšņa, melnalkšņa un to hibrīdu jaunie stādījumi
Putniņš Kaspars Biogāzes iznākums no ātraudzīgiem meža kultūraugiem
Sarkanābols Toms Apšu hibrīdu un papeļu īscirtmeta stādījumu pirmās aprites produktivitāte
Sidorovs Kirils Ārstniecības augi dabas parkā „Daugavas loki” kā saimnieciskā alternatīva teritorijā ar ierobežotu mežsaimniecisko darbību
Simsons Rūdolfs Mazvērtīgās koksnes izmantošanas iespējas torificēto granulu ražošanai Latvijā
Straupmanis Gustavs Koku vainagu loga lieluma ietekme uz veģetācijas sukcesiju Vecdaugavas meža masīvā Rīgā
Škutāns Kaspars Eiropas lapegles audžu struktūra un produktivitātes dinamika Šķēdes meža novadā
Tukiša Līva Degumā stādītas priežu Pinus sylvestris L. audzes dendrometriskie rādītāji un radiālais pieaugums 40 gadus pēc meža ugunsgrēka Pāvilostas novadā
Vadzītis Kārlis Veģetācijas attīstība joslu izlases cirtēs MPS Jelgavas mežu novadā
Vaišļa Mārtiņš Vides apstākļu ietekme uz parastās priedes (Pinus sylvestris L.) sēklu un čiekuru parametriem
Vēriņš Valters Paaugas saglabāšanās damakšņa mistraudzēs pēc pakāpeniskās vienlaidus izlases cirtes Austrumvidzemes mežsaimniecībā

Studiju programma „Mežinženieris” (pilna laika) (Inženierzinātņu profesionālais bakalaurs mežzinātnē un mežsaimniecības inženieris)

Apinis Jānis Meža meliorācijas sistēmu renovēšanas procesa izpēte un apauguma ietekme uz darba ražīgumu
Babris Aigars Sortimentu veidu ietekme uz darba ražīgumu mehanizētajā jaunaudžu kopšanā
Balana Renāte Cirsmu plānošanas izpēte un salīdzināšana ar reālo cirsmu izstrādes laiku
Bērziņš Kārlis Sortimentu skaita ietekme uz koku bojājumiem krājas kopšanas cirtē strādājot ar meža mašīnu “Timbear”
Blūms Kaspars Neizmantotajās lauksaimniecības zemēs dažādos mitruma apstākļos ierīkoto kārpainā bērza (Betula pendula Roth.) plantāciju produktivitātes un kvalitātes novērtējums 15 gadu vecumā
Brenčs Mārtiņš Dažādu tehnisko risinājumu salīdzinājums energokoksnes piegādei no jaunaudžu kopšanas
Dambrovs Rūdolfs Grunts nestspējas apstākļu ietekme uz forvardera izmantošanas rādītājiem
Dandens Toms Augošu koku kvalitātes vērtējumu atbilstība apaļo kokmateriālu iznākumam
Doniņa Ieva Ekonomisko risku identificēšana un novērtēšana izstrādājot kailcirtes Dienvidkurzemes mežsaimniecībā
Ērglis Edgars Enerģētiskās koksnes mašinizētas novākšanas iespēju izvērtējums izmantojot pielāgotu lauksaimniecības tehniku
Grasmanis Ivars Tehniskās gatavības un drošuma rādītāji AS “Saldus mežrūpniecība” harvesteriem
Holkins Aivis Kārpainā bērza (Betula Pendula Roth.) fizikāli mehānisko īpašību salīdzināšana jaunkoksnes un cirtmeta vecumā
Kalačinska Sintija Nelaimes gadījumu analīze jaunaudžu kopšanā strādājot ar krūmgriezi
Kažemaks Jānis Egļu galotņu bojājumi
Kreilis Klāvs Mehānisko īpašību salīdzināšana kārpainā bērza (Betula Pendula Roth.) koksnei 20 gadu vecumā neizmantotās lauksaimniecības zemēs ierīkotās plantācijās un meža kultūrās Ukru pagastā
Kreklis Matīss Meža apsaimniekošanas plāna alternatīvu izvērtējums aizaugušās lauksaimniecības zemēs
Krūmiņš Jānis Apaļo kokmateriālu zādzības AS LVM Zemgales mežsaimniecībā no augšgala krautuvēm novērtējums
Lakotko Dairis Iekarināmo atrakciju ietekme uz koku augtspēju
Lapčenko Rihards Harvestera ražīguma salīdzināšana diennakts tumšajā un gaišajā laikā, strādājot krājas kopšanas cirtē
Linde Mārtiņš Darba efektivitātes novērtējums veicot ciršanas atlieku šķeldošanu
Līvmanis Māris Egļu celmu trupēšanas pakāpes noteikšana atkarībā no veiktās mežizstrādes laika Ziemeļlatgales mežsaimniecībā
Ostrovskis Nauris Baltalkšņa plantācijas optimālās platības izvēles ekonomiskais pamatojums
Pētersons Kārlis Paliekošās audzes biezības vienmērīgums starp tehnoloģiskajiem koridoriem pēc krājas kopšanas cirtēm
Pūķis Mārtiņš Medījamo dzīvnieku barotavās radīto zemsedzes un mežaudzes bojājumu izvērtējums mednieku kluba “Mežinieki” medību platībās
Stepītis Jānis Enerģētiskās koksnes iegūšana jaunaudzēs pielietojot “Bracke C16.b akumulējošo griezējgalvu
Strazdiņš Rinalds Apšu jaunaudžu kopšanas tehnoloģiskais vērtējums ar vai bez nogriezta apauguma savākšanas
Šauva Niks Zemes lāzerskenera izmantošanas iespējas savākto mežizstrādes ciršanas atlieku uzmērīšanā
Upāns Dāvis Ekoloģiski piemērotu koku stiprinājumu izmantošanas veidu pielietošana mežsaimniecībā
Ūdris Kristaps Pārnadžu postījumu ietekmes novērtējums uz kārpainā bērza (Betula Pendula Roth.) produktivitāti un kvalitāti lauksaimniecības zemēs ierīkotās plantācijās
Začs Varis Meža jaunaudžu un agrotehniskās kopšanas pakalpojumu starpniecības uzņēmuma izvērtējums

Studiju programma „Mežinženieris” (nepilna laika) (Inženierzinātņu profesionālais bakalaurs mežzinātnē un mežsaimniecības inženieris)

Dreimanis Arturs Balvu un Ogres novados nomedīto stirnāžu trofeju salīdzinājums
Freimanis Kaspars Krājas kopšanas cirtes kvalitāte slapjaiņu meža augšanas apstākļu tipos
3 Klapers Uģis Divu zāģbaļķu šķirošanas līniju novērtējums uz SIA „BSW Latvija” piemēra
Kreicbergs Dainis ZS „Andulaiši” mežizstrādes produkcijas realizācijas ekonomiskais novērtējums
Ķepītis Mārtiņš Darba efektivitātes novērtējums izstrādājot kailcirtes Austrumvidzemes mežsaimniecībā
Lēnerts Aigars Kandavas novadā iegūto staltbriežu trofeju novērtējums
Muižnieks Reinis Brāķa novērtējums kokmateriālu sagatavošanā ar harvesteru
Rozītis Matīss Izcērtamo koku aizsniedzamības faktora izvērtējums krājas kopšanas cirtēm ar harvestera tipa mašīnām
Rutkis Mārtiņš Bērzu kultūru novērtējums lauksaimniecības zemēs ZS „Andulaiši”

Studiju programma „Kokapstrāde” (Inženierzinātņu profesionālais bakalaurs materiālzinātnē un kokapstrādes inženieris)

Avišāns Mārtiņš Finieru pārvietošanas un uzglabāšanas optimizācijas iespējas RSEZ SIA „Verems”
Bērziņš Andris Neorganisko silīciju savienojumu izmantošana koksnes degamības samazināšanai
Bikse Edgars Saplākšņa mitruma un izmēru izmaiņas dažādos vides apstākļos
Grandāns Nauris Ārējās apdares dēļu ugunsdrošības uzlabošana ar antipirēniem un apdares materiāliem
Hartmanis Jānis Skrūvju konstrukcijas un ieskrūvēšanas dziļuma ietekme uz skrūvju izraušanas pretestību koksnes šūnveida materiālā
Ješauskis Edijs Ģeometrisko izmēru ietekme uz koksnes šūnveida materiāla mehāniskajām īpašībām
Kajaks Oskars Aplievas koksnes zāģmateriālu žāvēšanas kvalitātes uzlabošana SIA „Kurekss”
Krastiņš Emīls E3 būvniecības sistēmas konstruktīvie risinājumi
Lasmanis Kristaps Lapeņu un šķūnīšu ražošanas ceha izveide
Lukašonoks Leonīds Moduļtipa mēbeļu ražotnes projekts
Mickevičs Rolands Granulu mehāniskās izturības pētījumi SIA „GRAANUL PELLETS”
Podnieks Artis Bērza finierkluču pirmapstrādes iespējas Latvijas reģionos
Polis Uģis Bērnu koka konstruktoru ražotnes projekts
Prelgauska Lolita Vasaras mājiņa no sīkkoksnes
Robiņš Aigars SIA „FLORA” līmēto koka logu sagatavju kvalitātes pārbaude
Sisojevs Mārtiņš Koksnes mitruma ietekme uz līmējuma stiprību egles, priedes un bērza līmsavienojumiem
Soldonāns Dainis Kokskaidu granulu atbilstība ENplus A1 klasei SIA „NewFuels” RSEZ
Tauriņš Raivis Mēbeļu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tirgus Latvijā
Teilāns Rihards Priedes koksnes augstspiediena impregnēšanas kvalitāti ietekmējošie faktori
Uzkliņģis Jānis Koksnes mitruma ietekme uz robežstiprību liecē līmētam ķīltapas savienojumam
Vančenko Aleksandrs Bērza saplākšņa statiskās lieces pārbaudi ietekmējošie faktori
Voroņins Georgijs Saplākšņa līmējuma stiprību rezultātus ietekmējošie faktori
Zelčs Kaspars Koka šindeļu ražotnes projekts

Maģistra studiju programma „Meža darbi un tehnika” (Inženierzinātņu maģistrs mežzinātnē)

Āboliņš Juris Augšgala krautuvju apaļo kokmateriālu krājumu precizitātes ietekme uz apaļo kokmateriālu loģistikas efektivitāti
Bokta Normunds Harvestera ražīguma novērtējums izstrādājot iepriekš iezīmētas krājas kopšanas cirtes diennakts gaišajā laikā
Bumbiere Lāsma Mežaudzes agrotehniskās kopšanas kvalitātes uzlabošanas iespējas, veicot darbu ar rokas motorinstrumentiem
Gabranovs Jānis Parastās priedes /Pinus sylvestris L./ stumbra koksnes mitruma un blīvuma izmaiņas atkarībā no cirtes veida
Logins Sigurds Pētījumos iegūtā un faktiskā apaļo kokmateriālu blīvuma salīdzinājums
Magaznieks Jānis Apaļo kokmateriālu blīvuma izmaiņu ietekmējošie faktori

Maģistra studiju programma „Meža ekoloģija un mežkopība” (Mežzinātņu maģistrs)

1 Āls Roberts Dažāda vecuma bērzu (Betula spp.) audžu mežsaimnieciskais novērtējums Talsu paugurainē
2 Bondare Aiva Parastās egles Picea abies (L.) Karst. jaunaudžu sanitārais stāvoklis Alūksnes novadā
3 Okmanis Modris Parastās egles Picea abies (L.) Karst. audžu sanitārā stāvokļa izvērtējums pēc egles bruņuts Physokermes piceae (Schrnk.) un mizgraužu bojājumiem
4 Ozoliņa Ieva Sniega liekto kārpainā bērza (Betula pendula Roth) jaunaudžu tālākās attīstības perspektīvas
5 Polmanis Kaspars Skujbiru ietekme uz parastās priedes Pinus sylvestris L. jaunaudžu sanitāro stāvokli Zemgales reģionā
6 Sirmoviča Santa Baltalkšņa Alnus incana (L.) Moench mežu veģetācijas novērtējums Viesītes un Jēkabpils novados

Maģistra studiju programma „Meža ekonomika un politika” (Mežzinātņu maģistrs)

1 Bukonts Artūrs Latvijas mežizstrādes pakalpojumu tirgus analīze
2 Ielejs Klāvs Koksnes biokurināmā izmantošanas attīstības tendenču analīze
3 Kutuļska Maira Privāto meža īpašnieku kooperatīvu veidošanās priekšnoteikumi un sadarbības modeļi

Maģistra studiju programma „Koksnes materiāli un tehnoloģija” (Inženierzinātņu maģistrs)

1 Metums Juris Gaisa relatīvā mitruma ietekme uz saplākšņu fizikāli – mehāniskajām īpašībām

Studiju programma „Darba aizsardzība un drošība” (Darba aizsardzības vecākais speciālists)

Akmentiņa Aija Darba vides risku novērtēšanas metožu analīze lauksaimniecībā
Andersone Inga Darba vides psiholoģiskie riska faktori helikoptera pilotiem
Andersone Judīte Psihoemocionālie faktori biedrības “Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” darbā
Balode Evija Darba aizsardzības prasību izpilde teledarba veicējiem – problēmas un to risinājumi
Barsegjana Iveta Fizikālie riska faktori SIA „Mītavas celtnieks” būvstrādniekiem
Formanicka Līga Ergonomisko darba vides risku analīze un novērtējums KS ”Dubezers”
Gorbāns Uldis Ar elektrība saistītie nelaimes gadījumi un to analīze AS „Sadales tīkls” objektos
Jakovļevs Romāns Garīgā un fiziskā darba ietekme uz VUGD darbiniekiem
Jansone Agnese Formāla attieksme pret darba aizsardzību kā nelaimes gadījuma cēlonis
Korotkovs Elmārs Darbuzņēmēju darba aizsardzības (vides) pārkāpumu analīze AS ”Sadales tīkls” objektos
Ļvovs Jurijs Ergonomiskie riski slaucējām Gricjus ZS „Vārpas”
Matisons Māris Psihoemocionālie riska faktori miesassarga darbā
Mūrnieks Aivars Smagumu celšana un pārvietošana tirdzniecībā
Osipova Jekaterina Darba vides risku analīze un novērtējums psihoneiroloģiskā slimnīcā
Pesčinskis Jurijs Droša darba paņēmienu ekonomiskā analīze darbam tranšejās
Puzāns Gatis Psihosociālā darba vide pašvaldības iestādēs
Reselis Andrejs Civilās aizsardzības un ugunsdrošības sistēmas izvērtēšana un pilnveides iespējas mašīnbūves uzņēmumā
Rozenbergs Imants Smagumu pārvietošana SIA „Priekules slimnīca” sociālās aprūpes nodaļā
Rutka Uldis Darba vides risku faktoru izvērtējums „KS Latraps” struktūrvienībā „Elejas graudu pirmapstrādes komplekss”
Sondare Aija Nelaimes gadījumu izvērtējums atkarībā no cietušā zodiaka zīmes
Šeinis Eduards Gāzbīstamo darbu organizācija, vadīšana un uzraudzība AS „Latvijas Gāze”
Tiesnese Laima Noskaņojuma ietekme uz uzmanību, veicot darbu
Veršakovs Sandris Psihoemocionālo risku analīze mazumtirdzniecībā SIA „Bēnes PB”
Vorslava Dina Individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošana un to efektivitāte AS „Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīcā”
Zaldeniece Gunta Fizisko slodžu riska novērtējums un preventīvo pasākumu izstrāde SIA „Liepājas Enerģija”
Zusāne Inese Stress kā psihoemocionālais riska faktors
Zusta Linda Fizikālo darba vides risku novērtējums SIA ”Saldus Siltums” santehniķa darba vidē

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *