Piesakies atbalstam mežsaimniecībai!

No 27.augusta, iesniedzot iesniegumu LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā, ir iespēja pieteikties diviem atbalsta veidiem.

Sākas pieteikšanās pasākuma «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā» apakšpasākumā «Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai»(jaunaudžu retināšanai)  un «Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana».

Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana

Pieejamais finansējums ir 50 000. Kārta atvērta: 27.08.2021.–27.09. 2021. Iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš – līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Pasākuma ietvaros var pieteikt iznīkušas audzes, kā arī tādas audzes, kas iepriekš pieteiktas uz ES atbalstu, bet ir pilnībā vai daļēji iznīkušas ugunsgrēku un abiotisku faktoru ietekmē. Atjaunošanas, ieaudzēšanas un nomaiņas gadījumā svarīgi, lai VMD iepriekš  ir veicis apsekošanu, kuras rezultātā stādījums atzīts par mežaudzi.

Papildus nosacījumi:

• atbalstu atjaunotās mežaudzes kopšanai atbilstoši pasākumu plānam var saņemt trīs reizes piecu gadu periodā;

• veicot atbalsta apakšpasākumu īpaši aizsargājamā biotopa vai īpaši aizsargājamās sugas dzīvotnes atjaunošanai, kā arī īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā, pretendents pasākumu plānam pievieno sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinumu par atļauto meža atjaunošanas paņēmienu.

Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

 Pasākuma aktivitāte – jaunaudžu retināšana. Pieejamais finansējums: 6 000 000, Kārta atvērta: 27.08.2021.–27.09.2021.  Iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš – līdz 2023. gada 1. septembrim.

Papildu nosacījumi:

• jaunaudzes retina līdz 10 gadu vecās baltalkšņu mežaudzēs, līdz 40 gadu vecās skuju koku, ozolu, ošu mežaudzēs, ja koku augstums nepārsniedz 10 metru, un līdz 20 gadu vecās pārējo koku sugu mežaudzēs;

• retināšana šo noteikumu izpratnē ir savlaicīga un mērķtiecīga mežaudzes kopšana, samazinot valdošās sugas koku vai konkurējošo koku skaitu par vismaz 500 kokiem vienā hektārā vai atbrīvojot augšanas telpu no bieza vai vidēji bieza krūmu aizzēluma, lai palielinātu mežaudzes noturību un pielāgošanās spēju iespējamām klimata pārmaiņām, kā arī nodrošinātu mežaudzes krājas pieaugumu un oglekļa uzkrājumu mežaudzē. Krūmu aizzēlums uzskatāms par biezu un vidēji biezu, ja koku un krūmu sugu vainagu projekcija aizņem vismaz 40 procentu no platības.

Lauku atbalsta dienests

Aktivitāte            Atbalsta likme   Atbalsta intensitāte (%)

Mežaudzes atjaunošana               1085 EUR/ha      100

Kopšana               204 EUR/ha         100

Atbalstāmā aktivitāte     Attiecināmo izmaksu summa EUR/ha      Atbalsta intensitāte %

                par retināšanu vai kopšanu         

Jaunaudžu retināšana    440         50% – īpašniekiem kuriem pieder

                                200 un vairāk hektāru meža,

                                60% – mazākos meža īpašumos

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *