Pieejams atbalsts par Natura 2000 meža teritorijām un mikroliegumiem

Lauku atbalsta dienests (LAD) no šā gada 11. aprīļa līdz 22. maijam pieņem pieteikumus ikgadējo kompensāciju izmaksai par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem «Natura 2000» teritorijās un mikroliegumos gan «Natura 2000» teritorijās, gan ārpus tām. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar atbalsta apjoma samazinājumu, ir 15. jūnijs.

Atbalsttiesīgā platība ir meža zemju (izņemot purvu) platība, kas atrodas: • Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā; • mikroliegumos, kuri atrodas ārpus Natura 2000 teritorijām vai atrodas Natura 2000 teritorijā.

Atbalsta pretendents ir persona, kura apsaimnieko mežu un kārtējā gada 15.jūnijā ir tā: • īpašnieks vai apsaimniekotājs (tiesiskais valdītājs); • tiesisko valdītāju kooperatīvs; • tiesisko valdītāju apvienība. Ja atbalstam pieteiktais meža zemes īpašums pieder vairākiem īpašniekiem, visi kopīpašnieki, savstarpēji vienojoties, pilnvaro vienu personu iesniegt Vienoto iesniegumu atbalsta saņemšanai par visu atbalsttiesīgo platību. Atbalsta maksājumu nevar saņemt pretendents, kuram LAD ir konstatējis kādu no grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm.

Atbalstu var saņemt par meža zemju platību, ja:

  • uz 2017. gada 1. martu ir spēkā kāds no saimnieciskās darbības ierobežojumiem: aizliegta mežsaimnieciskā darbība; aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte; aizliegta galvenā cirte; aizliegta kailcirte;
  • atbalstam pieteiktā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha, ko veido vismaz 0,1 ha lieli lauki un viena ierobežojuma veida minimālā platība vienā laukā ir vismaz 0,1 hektārs;
  • pieteiktie lauki ir kartogrāfiski identificējami un iekļauti Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā;
  • par attiecīgo atbalsttiesīgo platību nav saņemta vienreizējā atlīdzība saskaņā ar likumu «Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos», izņemot kompensāciju par kopšanas cirtes aizliegumu;
  • par attiecīgo atbalsttiesīgo platību kārtējā gadā nav saņemta kompensācija ikgadēja atbalsta maksājuma veidā no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka saimnieciskās darbības ierobežojumus, par kuriem pienākas kompensācija valsts un pašvaldību izveidotajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, kompensācijas izmaksas nosacījumus, kārtību un apmēru;
  • kārtējā gadā nav pieteikts BDUZ atbalsts kā par lauksaimniecības platību, ko aizņem 4.ražības klases zālāji.

2017.gadā ir ieviestas dažas izmaiņas platību maksājumu saņemšanai, kas atrodamas elektroniskā informatīvā materiālā «Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2017.gadā». Turpmāk, lai  saņemtu atbalstu, saimnieciskās darbības ierobežojumam un meža inventarizācijai jābūt spēkā uz kārtējā gada 1. martam kā arī meža īpašniekam atbalsta maksājumam jāpiesakās elektroniski, izmantojot Lauku atbalsta dienesta elektronisko pieteikšanās sistēmu.

Lai sniegtu atbalstu tiem mežsaimniekiem, kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu vai nav nepieciešamo datorprasmju, LAD platību maksājumu iesniegumu pieņemšanas laikā organizē klātienes konsultācijas un palīdz aizpildīt iesniegumus elektroniski daudzos pagastu centros. Informāciju par klātienes konsultāciju laikiem un norises vietām var lasīt LAD mājaslapā izvēlnē «Pieteikšanās platību maksājumiem elektroniski».

Piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimnieki ne tikai varēs saņemt maksājumus ātrāk, bet arī līdz 26.jūnijam pārklājumu labošanu EPS varēs veikt bez soda sankcijām. Šogad EPS ir veiktas arī izmaiņas, lai gadījumos, ja lauksaimnieks aizmirsīs pieteikties kādam no atbalsta veidiem, ko būtu iespējams saņemt, tiktu parādīts atbilstošs brīdinājums. Sistēmā nebūs iespējams pieteikt atbalstam arī neatbilstošas platības.

Atbalsta pretendentiem LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) jāiesniedz: • Vienoto iesniegumu; • Vienotā iesnieguma 6.soļa pielikumu «Natura 2000 mežiem pielikums». Jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam iesniegumam var iesniegt līdz 15.06.2017.

Avots: LAD

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *