Pieejams atbalsts meža ieaudzēšanai

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā» apakšpasākumā «Meža ieaudzēšana».
Projektu iesniegumu iesniegšanas sestā kārta ar kopējo pieejamo finansējumu 2.milj. € atvērta no šā gada 19. aprīļa līdz 21. maijam.
Pasākuma aktivitātes: • Meža ieaudzēšana un kopšana; • Ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana. Atbalstu piešķir, ievērojot pretendentu izstrādātu un Valsts meža dienesta saskaņotu Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānu.
Aktuālās izmaiņas, kas ir stājušies spēkā saskaņā ar š.g. 2. marta grozījumiem MK noteikumos Nr. 455: • viens pretendents plānošanas periodā var pretendēt uz atbalstu ne vairāk kā 20 hektāru platībā (iepriekš 10 hektāri); • aktivitāte īstenojama visā zemes vienības platības kontūrā, kur auglība nav lielāka par 25 ballēm, un platības kontūrā, kur zemes auglība ir lielāka par 25 ballēm, nepārsniedzot četrus hektārus (iepriekš divus hektārus); • meža ieaudzēšanu iespējams veikt arī zemēs ar kategoriju «pārējās zemes» – zemē, kas nekustamā īpašuma valsts kadastrā uzskaitīta pārējo zemju grupā (piemēram, izstrādāti karjeri, smiltāji u. c.); • papildus iesniedzams dokuments (par kuru pienākas 5 punkti projektu atlases kritērijos) – pretendents (fiziska persona) ir apguvis mežsaimniecības mācību kursu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma «Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi» apakšpasākumā «Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi».
Atbalsta pretendents: fiziska persona – zemes īpašnieks; juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vismaz 50 procentu privātā kapitāla daļu un kura ir zemes īpašnieks.
Papildus nosacījumi: • viens pretendents plānošanas periodā var pretendēt uz atbalstu ne vairāk kā 20 hektāru platībā; • atbalstu ieaudzētās mežaudzes kopšanai atbilstoši pasākumu plānam var saņemt trīs reizes piecu gadu periodā; • atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu un plantāciju mežiem pretendents darbības saskaņo ar vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentiem; • aktivitāte īstenojama visā zemes vienības platības kontūrā, kur auglība nav lielāka par 25 ballēm, un platības kontūrā, kur zemes auglība ir lielāka par 25 ballēm, nepārsniedzot četrus hektārus.
Lauku atbalsta dienests informē, ka tiem atbalsta pretendentiem, kuri izmanto Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), lēmumus par projekta apstiprināšanu paziņos elektroniski EPS, nosūtot atbalsta pretendentiem paziņojumus uz e–pastu par pieņemto lēmumu. Lauku atbalsta dienests aicina sekot līdzi elektroniskās informācijas apritei.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā. Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti!
Avots: Lauku atbalsta dienests

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *