Pieejams atbalsts meža ieaudzēšanai, precizēti nosacījumi

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā» apakšpasākumā «Meža ieaudzēšana».
Projektu iesniegumu iesniegšanas 6. kārta ar kopējo publisko finansējumu 2.milj. € norisināsies no šā gada 19. aprīļa līdz 21. maijam.

Pasākuma aktivitātes:

Meža ieaudzēšana un kopšana; Ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana.
2018. gada 2. martā spēkā stājās grozījumi MK noteikumos Nr. 455 «Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā» īstenošanai», saskaņā ar kuriem ieviestas sekojošas izmaiņas:
• viens pretendents plānošanas periodā var pretendēt uz atbalstu ne vairāk kā 20 hektāru platībā (iepriekš 10 hektāri); • aktivitāte īstenojama visā zemes vienības platības kontūrā, kur auglība nav lielāka par 25 ballēm, un platības kontūrā, kur zemes auglība ir lielāka par 25 ballēm, nepārsniedzot 4 hektārus (iepriekš 2 hektārus). • papildus iesniedzams dokuments (par kuru pienākas 5 punkti projektu atlases kritērijos) – pretendents (fiziska persona) ir apguvis mežsaimniecības mācību kursu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma «Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi» apakšpasākumā «Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi».
Meža ieaudzēšanu varēs veikt arī zemēs ar kategoriju «pārējās zemes» – zemē, kas nekustamā īpašuma valsts kadastrā uzskaitīta pārējo zemju grupā (piemēram, izstrādāti karjeri, smiltāji u. c.).
Atbalsta pretendents: fiziska persona – zemes īpašnieks; juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vismaz 50% privātā kapitāla daļu un kura ir zemes īpašnieks.
Atbalstu ieaudzētās mežaudzes kopšanai atbilstoši pasākumu plānam var saņemt trīs reizes piecu gadu periodā. Atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu un plantāciju mežiem pretendents darbības saskaņo ar vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentiem.
Atbalstu piešķir, ievērojot pretendentu izstrādātu un Valsts meža dienesta saskaņotu Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānu (Noteikumu Nr.455 1.pielikums).
Avots: LAD

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *