Pārskati Valsts meža dienestā jāiesniedz līdz 1. februārim

Pārskatus gatavo par koku ciršanu, meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu, jaunaudžu kopšanu un citām darbībām, ja tās veiktas 2020. gadā.

Meža likumā teikts, ka meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir katru gadu informēt Valsts meža dienestu par iepriekšējā kalendāra gadā veikto mežsaimniecisko darbību. Par iesniegtās informācijas patiesumu atbildīgs meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

Dokumenti jāsagatavo rūpīgi

Sagatavojot pārskatus uzmanību vajadzētu pievērst dokumentu sagatavošanas kvalitātei. Korekti jāatspoguļo īpašnieka vai pilnvarotās personas dati – vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vieta, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, īpašuma un zemes vienības kadastra apzīmējums, meža kvartāla un nogabala numurs, cirsmas platība, cirtes izpildes veids un protams nocirstās koksnes apjoms. Koksnes apjoms jānorāda precīzi pa meža nogabaliem. Piemēram, norādot lielāku ciršanas apjomu nekā izcirsts patiesībā, pēc pārskata ievadīšanas Meža valsts reģistrā, parādīsies informācija, ka piemēram pēc sanitārās cirtes izpildes, mežaudzes pirmā stāva koku šķērslaukums samazinājies zem kritiskās vērtības (mežaudze iznīcināta). Šādā situācijā Valsts meža dienesta mežzinim lieki jātērē laiks un degviela, lai dotos dabā un veiktu mērījumus. Par informācijas nesniegšanu vai apzināti nepatiesas informācijas sniegšanu, meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam draud administratīvā atbildība. Pārskata veidlapu paraugi atrodami Valsts meža dienesta interneta vietnē: www.vmd.gov.lv.

Neskaidrību gadījumos ieteicams konsultēties ar Valsts meža dienesta darbiniekiem.

Lai neradītu liekus riskus veselībai, lūgums dokumentus iesniegt elektroniski, izmantojot pasta pakalpojumu vai ievietojot mežniecību pasta kastēs.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *