Medija ētikas kodekss

Izdevniecības SIA “Kaldupes”
Medija ētikas kodekss

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šis ētikas kodekss (turpmāk- Kodekss) nosaka izdevniecības SIA “Kaldupes”, reģ. nr. 40203039282 (turpmāk- Sabiedrība) ētikas pamatprincipus, vadlīnijas.
1.2. Izdevniecība SIA “Kaldupes” ir nacionālā medija „Meža avīze” izdevējs, kuram medija kodeksa ievērošanu nodrošina tās galvenais redaktors.

2. Ētikas pamatprincipi, vadlīnijas
2.1.Ētikas kodeksa mērķis ir nospraust robežas satura veidotājiem, atgādināt, ka viņiem jāseko uzvedības normām:
2.1.1.Žurnālists savā darbībā vadās pēc Latvijas Republikas likumiem, respektē morāles normas.
2.1.2.Žurnālistu pienākums ir aizstāvēt vārda un preses brīvību. Žurnālisti nepakļaujas nekādai ietekmei, kas ierobežo brīvu informācijas plūsmu vai traucē atklātas debates par jebkuru sabiedrībai nozīmīgu jautājumu.
2.1. 3.Žurnālistu pienākums ir gādāt, lai sabiedrība saņem pilnu informāciju par procesiem un notikumiem.
2.1.4.Ziņas, fotogrāfijas, video, audio ierakstus un dokumentus žurnālists vāc un izmanto vienīgi savu profesionālo pienākumu pildīšanai.
2.1.5.Žurnālists publikācijās faktus un citu personu viedokļus skaidri un saprotami nošķir no sava viedokļa.
2.1.6.Žurnālists publicētajos materiālos izvairās izmantot anonīmus avotus. Atsaucoties uz anonīmu avotu, žurnālists uzņemas atbildību par informācijas patiesumu un paskaidro anonimitātes iemeslu.
2.1.7.Žurnālists atturas no cilvēka etniskās izcelsmes, tautības, profesijas, politiskās pārliecības, reliģisko uzskatu, seksuālās orientācijas vai personas privātās dzīves un citu datu pieminēšanas, ja šīm detaļām nav nozīmes attiecīgajā kontekstā.
2.1.8.Žurnālista pienākums ir nekavējoties izlabot savas kļūdas.
2.1.9.Žurnālista darbībā nav pieļaujams plaģiātisms. Rakstos, kas veidoti, izmantojot citus ziņu avotus, iespēju robežās jānorāda atsauce uz tiem.
2.1.10.Žurnālists redakcijā, ārpus tās publiskā vidē (tostarp sociālajos tīklos) uzvedas, rīkojas un runā tā, lai darba devēja vārds netiktu apkaunots, noniecināts vai kompromitēts. Savu amatu nedrīkst izmantot savtīgās interesēs.
2.1.11.Žurnālists izvairās no interešu konfliktiem, kas varētu rasties no žurnālista radniecības, personīgajiem kontaktiem.
2.1.12.Žurnālists nepieņem dāvanas, pakalpojumus vai citus labumus atlīdzībā par mediju satura veidošanu no personām, kas nav viņa darba devējs.
2.1.13.Šis kodekss nevar paredzēt visas situācijas. Atsevišķi gadījumi var prasīt individuālu pieeju, kad žurnālistam jākontaktējas ar galveno redaktoru.
2.1.14.Visi žurnālisti iepazīstas, paraksta un apņemas ievērot AS “Latvijas Mediji” Ētikas kodeksu.

3. Atbildība
3.1.Par ētiskas prakses kodeksa ievērošanu atbildīgās personas ir SIA “Kaldupes” vadītājs un katrs darbinieks personīgi. SIA “Kaldupes” īpašnieki un darbinieki šo ētikas kodeksu atbalsta, ievēro un veicina kompānijas darbībā, iekšējā un ārējā komunikācijā.
3.2. Kodeksa pārkāpums tiek uzskatīts par darba kārtības pārkāpumu, kas var būt par pamatu darba līguma izbeigšanai no Sabiedrības puses.

Apstiprināts:
SIA “Kaldupes” vadītāja (galvenā redaktore) Vineta Kalve

SIA “Kaldupes” valdes locekle Vineta Kalve