No 15. aprīļa pilsētu un ciemu teritorijās cirst nedrīkst

Ministru kabineta noteikumi Nr. 309 «Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža» nosaka kārtību, kādā izsniedz atļauju koku ciršanai ārpus meža, un metodiku zaudējumu aprēķināšanai par koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 67. pants nosaka: par augošu koku patvaļīgu ciršanu vai bojāšanu uzliek naudas sodu: fiziskajām personām – no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām – no 140 līdz 1400 eiro. Savukārt par aizsargājamo koku patvaļīgu ciršanu vai bojāšanu uzliek naudas sodu: fiziskajām personām – no 140 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām – no 280 līdz 1400 eiro.

• No 15. aprīļa līdz 30. jūnijam pilsētu un ciemu teritorijās aizliegts cirst kokus.

• Ja kokus cērt pilsētas un ciema teritorijās, attiecīgās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam nepieciešama pašvaldības atļauja.

• Būvvaldē jāiesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par koku ciršanu (jābūt pārstāvētai vairāk nekā pusei no dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumiem).

• Nav noteikts normatīvais regulējums koku stādīšanai, un būvvalde neizsniedz nekādas atļaujas koku stādīšanai.

• Rīgas pilsētas būvvalde norāda, ka atsevišķi nesaskaņo koka vainaga kopšanu un atļauju neizdod, bet 20% lapotnes drīkst apzāģēt profesionāla koku kopēja – arborista – uzraudzībā.

Bez pašvaldības atļaujas koku ciršanai ārpus meža atļauts cirst:

• augļu kokus;

• kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem;

• kokus ārpus pilsētām teritorijās, kur saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargjoslām, meliorāciju, autoceļiem un dzelzceļiem koku audzēšana ir aizliegta, kā arī Aizsargjoslu likuma 61. pantā minētos kokus;

• kokus ārkārtējā situācijā, kas izsludināta atbilstoši normatīvajiem aktiem par nacionālo drošību;

• kokus, kuri apdraud infrastruktūras darbību, cilvēka veselību, dzīvību vai īpašumu, ja pirms darbu veikšanas ir notikusi situācijas fotofiksācija un informēta pašvaldība;

• dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam – dzelzceļa zemes nodalījuma joslā (arī aizsargstādījumos) augošus kokus, lai garantētu drošu dzelzceļa infrastruktūras objektu ekspluatāciju un satiksmes drošību.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *