Meža valsts reģistra informācijas saņemšana

Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs saskaņā ar Meža likuma 30. pantu un 12.02.2013.Ministru kabineta noteikumu Nr.88 «Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi» 37.2. punktu var saņemt Valsts meža dienestā (VMD) aktuālu Meža valsts reģistra informāciju bez maksas reizi gadā par īpašumā vai valdījumā esošu mežu.

VMD Meža valsts reģistra informāciju meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam izsniedz pēc iesnieguma saņemšanas VMD mežniecībā. Ja informācija ir pieprasīta elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, papīra veidā informāciju netiek sagatavota.

Meža īpašniekiem vai tiesiskiem valdītājiem, noslēdzot līgumu «Par Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas lietošanu» ar VMD, tiek nodrošināta nepārtraukta pieeja informācijai par saviem īpašumiem/valdījumiem. Pieejas tiesības ļauj apskatīt meža inventarizācijas ģeogrāfiskos un tekstuālos datus, kā arī tos lejupielādēt.

Lai noslēgtu līgumu «Par Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas lietošanu», meža īpašniekam vai tā pilnvarotai personai jādodas uz VMD mežniecību, kur tiks sagatavots līguma projekts. Līgumam var pievienot iesniegumu (skatīt saistītos dokumentus), kurā norāda personas, kurām ir nepieciešams piešķirt lietotāja tiesības. Pēc līguma parakstīšanas viens līguma eksemplārs pa pastu tiks nosūtīts meža īpašniekam/pilnvarotai personai. Desmit (10) dienu laikā VMD līgumam pievienotajā iesniegumā norādītajām personām uz e-pastu tiks nosūtīti piekļuves rekvizīti.

Līgumu «Par Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas lietošanu» iespējams noslēgt arī dokumenta, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu formātā. Lai nodrošinātu līguma projekta sagatavošanu, meža īpašniekam/pilnvarotai personai uz e-pasta adresi mvr@vmd.gov.lv ir jānosūta informācija par Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas līguma noslēgšanu elektroniskā formātā (skatīt saistītos dokumentus). Pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas, tiks sagatavots līguma projekts un nodrošinātas tālākās darbības tā parakstīšanai.

Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas lietošanas instrukcijas lūdzu skatīt šīs sadaļas saistītajos dokumentos.

Piekļuves tiesību piešķiršana personām, kas nav meža īpašnieki vai tiesiskie valdītāji:

Saskaņā ar Meža likuma 30. pantu meža inventarizācijas informācija par konkrētā īpašnieka vai tiesiskā valdītāja mežu ir ierobežotas pieejamības informācija. Ierobežotas pieejamības informācijas izsniegšanu regulē «Informācijas atklātības likuma» 11. panta ceturtā daļa: «Ierobežotas pieejamības informāciju pieprasa rakstveidā. Pieprasot ierobežotas pieejamības informāciju, persona pamato savu pieprasījumu un norāda mērķi, kādam tā tiks izmantota. Ja ierobežotas pieejamības informācija tiek izsniegta, tās saņēmējs uzņemas saistības šo informāciju izmantot tikai tiem mērķiem, kuriem tā pieprasīta.»

Lai saņemtu piekļuvi VMD Ģeogrāfiskās informācijas sistēmai, persona VMD iesniedz Ierobežotas pieejamības informācijas pieprasījumu (Ierobežotas informācijas pieprasījuma veidlapa), kurā norāda:

1) datu izmantošanas mērķi; 2) veicamā pētnieciskā darba projekta aprakstu un projekta izpildes termiņu; 3) pamatojumu, kāpēc pētnieciskajam darbam ir nepieciešami dati;

4) nepieciešamos netieši identificējamos datus un rādītāju uzskaitījumu;

5) informāciju par teritoriju, kurā tiks realizēts pētnieciskā darba projekts; 6) speciālistu/ us, kurš/i izmantos netieši identificējamus datus, viņa/u kvalifikācijas; 7) informāciju par pētnieciskā darba rezultātu publicēšanu.

VMD izvērtējot iesniegumā norādīto informāciju, pieņem lēmumu par piekļuves tiesību piešķiršanu vai lēmumu atteikt piešķirt piekļuves tiesības VMD Ģeogrāfiskās informācijas sistēmai. Ja VMD lēmums ir labvēlīgs personai, tad par piekļuves tiesību piešķiršanu VMD Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas informācijai ar VMD ir jānoslēdz līgums «Par Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas lietošanu».  Atsakot piekļuvi VMD Ģeogrāfiskās informācijas sistēmai, VMD iesnieguma iesniedzējam nosūta lēmumu.

Avots: VMD

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *