Meža īpašniekiem pieejams atbalsts

Lauku atbalsta dienests (LAD) no šā gada 1.aprīļa līdz 7.maijam izsludina pieteikšanos atbalsta saņemšanai pasākuma «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā» trīs apakšpasākumos par kopējo publisko finansējumu vairāk nekā 7 miljoni €.

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš: 2023. gada 1.septembris.

1. apakšpasākumā

«Meža ieaudzēšana»

varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. Kopējais pieejamais finansējums ir 1,989 miljoni €. Atbalsta apmērs par mežaudzes ierīkošanu – 1 085 €/ha, par kopšanu  – 204 €/ha, par ieaugušas mežaudzes papildināšanu  648 €/ha un kopšanu 204 €/ha. Atbalsta intensitāte: mistraudzēm, valdošajai sugai izmantojot stādāmo materiālu ar kategoriju «atlasīts», «uzlabots» vai «pārāks», un priedēm tīraudzē – 70%, mistraudzēm, valdošajai sugai izmantojot stādāmo materiālu «ieguves vieta zināma» – 60%.

Papildus nosacījumi: • viens pretendents plānošanas periodā var pretendēt uz atbalstu ne vairāk kā 20 hektāru platībā; • atbalstu ieaudzētās mežaudzes kopšanai atbilstoši pasākumu plānam var saņemt trīs reizes piecu gadu periodā; • atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu un plantāciju mežiem pretendents darbības saskaņo ar vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentiem; • aktivitāte īstenojama visā zemes vienības platības kontūrā, kur auglība nav lielāka par 25 ballēm, un platības kontūrā, kur zemes auglība ir lielāka par 25 ballēm, nepārsniedzot četrus hektārus.

2. apakšpasākumā

«Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana»

atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībās, kurās atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams. Kopējais pieejamais finansējums ir 1,067 miljoni €. Atbalsta likme par Mežaudzes atjaunošanu – 1 085 €/ha, par kopšanu  – 204 €/ha.  Atbalsta intensitāte: 100%.

Papildus nosacījumi: • atbalstu atjaunotās mežaudzes kopšanai atbilstoši pasākumu plānam var saņemt trīs reizes piecu gadu periodā; • veicot atbalsta apakšpasākumu īpaši aizsargājamā biotopa vai īpaši aizsargājamās sugas dzīvotnes atjaunošanai, kā arī īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā, pretendents pasākumu plānam pievieno sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinumu par atļauto meža atjaunošanas paņēmienu.

3. apakšpasākumā

«Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai»

atbalstu piešķir jaunaudžu retināšanai, neproduktīvu mežaudžu nomaiņai, valdošās koku sugas nomaiņai baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs. Kopējais pieejamais finansējums ir 4,05 miljoni €.

Atbalsta apmērs: par jaunaudžu  retināšanu vai kopšanu – 440 €/ha (atbalsta intensitāte 70%  mistraudzēm un priedēm, parējām 60%); par jaunaudžu retināšanu ar atzarošanu 611 €/ha (atbalsta intensitāte 70% mistraudzēm un priedēm, parējām 60%); Neproduktīvas mežaudzes nomaiņai par mežaudzes ierīkošanu 993 €/ha un  par retināšanu vai kopšanu 204 €/ha (atbalsta intensitāte 70% mistraudzēm), Valdošās koku sugas nomaiņai par mežaudzes ierīkošanu 993 €/ha un  par retināšanu vai kopšanu  307 €/ha (atbalsta intensitāte 70% mistraudzēm).

Papildus nosacījumi: • jaunaudzes retina līdz 10 gadu vecās baltalkšņu mežaudzēs, līdz 40 gadu vecās skuju koku, ozolu, ošu mežaudzēs, ja koku augstums nepārsniedz 10 metru, un līdz 20 gadu vecās pārējo koku sugu mežaudzēs; • pretendents plānošanas periodā pameža pārveidošanai var pieteikt ne vairāk kā 15 hektāru lielu platību; • retināšana šo noteikumu izpratnē ir savlaicīga un mērķtiecīga mežaudzes kopšana, samazinot valdošās sugas koku vai konkurējošo koku skaitu par vismaz 500 kokiem vienā hektārā vai atbrīvojot augšanas telpu no bieza vai vidēji bieza krūmu aizzēluma, lai palielinātu mežaudzes noturību un pielāgošanās spēju iespējamām klimata pārmaiņām, kā arī nodrošinātu mežaudzes krājas pieaugumu un oglekļa uzkrājumu mežaudzē. Krūmu aizzēlums uzskatāms par biezu un vidēji biezu, ja koku un krūmu sugu vainagu projekcija aizņem vismaz 40 procentu no platības.

Atbalsta pretendents: • fiziska persona – zemes īpašnieks; • juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vismaz 50 procentu privātā kapitāla daļu un kura ir zemes īpašnieks; • pašvaldība – meža zemes īpašnieks; • pašvaldības kapitālsabiedrība, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2. Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.  Meža īpašnieku kooperatīvi (mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības) vai meža īpašnieku biedrības pēc projektu pieņemšanas kārtas beigu termiņa LAD iesniedz  biedru sarakstu.

Avots: Lauku atbalsta dienests

Viens Komentārs par Meža īpašniekiem pieejams atbalsts

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *