LVM paplašinās aizsargājamās dabas teritorijas

Lai paplašinātu Natura 2000 teritorijas, AS «Latvijas valsts meži» (LVM) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) speciālistiem izstrādājusi Natura 2000 aizsargājamo teritoriju paplašinājuma projektu Eiropas Savienības nozīmes biotopu, t.sk. staignāju mežu un aluviālo mežu biotopu, kā arī īpaši reti sastopamā sikspārņa – Eiropas platauša – aizsardzībai.

Lai noskaidrotu, cik un kādi dabas vērtību veidi sastopami Latvijā, no 2016. līdz 2019. gadam nogalei tika īstenots projekts «Dabas skaitīšana». Ņemot vērā projekta rezultātus, 2021. gada izskaņā un 2022. gada sākumā LVM speciālisti kopā ar DAP speciālistiem izvērtēja ES nozīmes biotopu un sugu atradņu koncentrācijas teritorijas LVM valdījumā esošajās zemēs, lai atrastu piemērotākās vietas, kur potenciāli varētu veidot jaunas vai paplašināt esošās ĪADT vai ML, ko papildus iekļaut Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000.

«Kopā ar DAP ekspertiem esam izstrādājuši Natura 2000 teritoriju paplašinājuma projektu. Potenciālie aizsargājamo teritoriju paplašinājumi LVM apsaimniekotajās zemēs aizņem 57 tūkstošus hektāru, kas ietver dažādu veidu ES nozīmes biotopus vairāk nekā 28 tūkstošu hektāru platībā, to skaitā staignāju meži un aluviālie meži gandrīz 8 tūkstošu hektāru platībā,» skaidro LVM Mežsaimniecības plānošanas vadītājs Aigars Dudelis.

Kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks izveidoti jauni mikroliegumi vai īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, vai paplašinātas esošās, šajās teritorijās LVM jaunus darbus neplānos un atcels tādus neuzsāktos mežsaimniecības darbus, kuri būtiski varētu ietekmēt dabas aizsardzības kvalitāti. Iesāktie darbi, kuru ietekme uz potenciālajām Natura 2000 teritorijām nav būtiska, tiks pabeigti līdz šī gada 31. martam atjaunošanas cirtē un līdz 31. decembrim krājas kopšanas cirtē. Pārējo ES nozīmes biotopu aizsardzības pasākumi ārpus esošajām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un mikroliegumiem tiks noteikti pēc VARAM informatīvā ziņojuma par «Dabas skaitīšanas» rezultātiem un tā izskatīšanas Ministru kabinetā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *