Līdz 1. februārim jāiesniedz koku ciršanas pārskati

Par koku ciršanas pārskatu neiesniegšanu draud administratīvā atbildība.

M eža likuma 8. nodaļas 29. pantā teikts, ka meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir katru gadu līdz 1. februārim informēt Valsts meža dienestu par iepriekšējā kalendāra gadā veikto mežsaimniecisko darbību.

Koksnes apjoms jānorāda precīzi

Par iesniegtās informācijas patiesumu atbildīgs meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. Pārskatus gatavo par koku ciršanu, meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu, jaunaudžu kopšanu un citām darbībām. Ja šogad mežā veikta saimnieciskā darbība un darbi padarīti, meža īpašnieki pārskatus var sagatavot nekavējoties, negaidot termiņa beigas. Sagatavojot pārskatus uzmanību vajadzētu pievērst dokumentu sagatavošanas kvalitātei. Korekti jāatspoguļo īpašnieka vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vieta, tālrunis, elektroniskā pasta adrese, īpašuma un zemes vienības kadastra apzīmējums, kvartāls, nogabals, cirsmas platība, cirtes izpildes veids un protams nocirstās koksnes apjoms. Koksnes apjoms jānorāda precīzi pa nogabaliem. Piemēram norādot lielāku ciršanas apjomu nekā izcirsts patiesībā, pēc pārskata ievadīšanas Meža valsts reģistrā, var parādīties informācija, ka piemēram pēc kopšanas cirtes izpildes mežaudzes pirmā stāva koku šķērslaukums samazinājies zem minimālās vērtības, bet pēc sanitārās cirtes izpildes šķērslaukums samazinājies zem kritiskās vērtības (mežaudze iznīcināta). Šādā situācijā Valsts meža dienesta mežzinim būs jātērē laiks un degviela, lai dotos dabā un veiktu mērījumus. Veidlapu paraugi atrodami Valsts meža dienesta interneta vietnē: www.vmd.gov.lv

Apliecinājumiem var būt dažādi derīguma termiņi

Normatīvajos aktos teikts, ka plānojot koku ciršanu galvenajā kailcirtē un izlases cirtē, kopšanas cirtē un citā cirtē, apliecinājuma derīguma termiņš ir trīs gadi, bet sanitārajā vienlaidus un sanitārajā izlases cirtē ne ilgāk, kā divi gadi. Ja meža īpašnieks vēlas turpināt likumīgu koku ciršanu pēc apliecinājuma derīguma beigām, nepieciešams sagatavot pārskatu, ja koku ciršana ir veikta un sagatavot jaunu iesniegumu un citus dokumentus, ja tādi nepieciešami. Piemēram, ja meža īpašums ieķīlāts būs nepieciešams bankas vai citas iestādes saskaņojums. Uzmanība jāpievērš iestādes izsniegtā saskaņojuma derīguma termiņam. Ir gadījumi, kad kredītiestādes izdotā dokumenta derīguma termiņš ir tikai viens mēnesis. Kailcirtes un sanitārās vienlaidus cirtes (agrāk sanitārā kailcirte) gadījumā būs nepieciešama iestigotās cirsmas grafisks attēlojums jeb skice. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, atkarībā no funkcionālās zonas, iespējams būs nepieciešams izcērtamo un atstājamo koku saraksts. Meža īpašnieka pilnvarotajai personai jāpārliecinās vai nav beidzies pilnvaras derīguma termiņš. Ja pilnvaras devējs ir miris, pilnvara vairs nav derīga. Pēc iesniegto dokumentu izskatīšanas mežzinis pieņems lēmumu par apliecinājuma koku ciršanai izsniegšanu vai arī objektīvu, normatīvajos aktos pamatotu iemeslu dēļ sagatavos atteikumu. Atsevišķos gadījumos mežzinis var pieņemt lēmumu pagarināt iesnieguma izskatīšanu. Pirms apliecinājuma koku ciršanai saņemšanas meža īpašniekam jāsamaksā valsts nodeva, kuras apmērs ir 4,27 euro. Neskaidrību gadījumā ieteicams sazināties ar Valsts meža dienesta darbiniekiem.

Jāpiebilst, ka par nepatiesu informācijas sniegšanu vai nesniegšanu vispār, draud administratīvā atbildība. Mežzinis katru pārskatu izvērtē un aizdomīgos gadījumos veic atbilstības pārbaudi dabā.

Raimonds Mežaks, mežkopis

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *