LELB Mežu fonda kopsapulcē tiekas draudžu pārstāvji

IMG_0998_cv

7.martā, Rīgā, LELB Virsvaldes zālē uz kopsapulci pulcējās LELB draudžu – meža īpašnieku pārstāvji.

Kopsapulcē draudžu pārstāvjiem bija iespēja iegūt jaunas zināšanas mežsaimniecības jautājumos, kā arī iepazīties ar LELB struktūrvienības – Mežu fonda valdes priekšsēdētāja Andra Sekstes ziņojumu par 2014. gada draudžu mežu īpašumu apsaimniekošanas rādītājiem, finanšu stāvokli, galvenajām problēmām un risinājumiem, kā arī plānoto 2015. gada darbu un kopīgiem pasākumiem mežsaimniecībās, pieredzes apmaiņai.

Ar ticību pretī zināšanām

Rīta svētbrīdī piektajā nedēļā pirms Lieldienām, tika godinātas mūsu iespējas iet pa tā Kunga ceļu uz pilnību, rūpējoties par savu īpašumu ar Pasludinājumu no Mateja ev. 15:21–28: «Un no turienes Jēzus aizgāja un atkāpās Tiras un Sidonas robežās. Un redzi, viena kānaāniešu sieva, kas nāca no tām pašām robežām, brēca un sacīja: «Ak, Kungs, Tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani! Manu meitu ļauns gars nežēlīgi moka.» Bet Viņš tai neatbildēja neviena vārda. Tad Viņa mācekļi pienāca, lūdza Viņu un sacīja: «Atlaid to, jo tā brēc mums pakaļ.» Bet Viņš atbildēja un sacīja: «Es esmu sūtīts vienīgi pie Israēla cilts pazudušajām avīm.» Bet tā nāca, metās Viņa priekšā zemē un sacīja: «Kungs, palīdzi man!» Bet Viņš atbildēja un sacīja: «Neklājas bērniem maizi atņemt un to nomest suņiem priekšā.» Bet viņa sacīja: «Tā gan, Kungs! Bet tomēr sunīši ēd no druskām, kas nokrīt no viņu kungu galda.» Tad Jēzus atbildēja un tai sacīja: «Ak, sieva, tava ticība ir liela, lai tev notiek, kā tu gribi.» Un viņas meita kļuva vesela tai pašā stundā.»

Pēc svētbrīža sekoja Virsvaldes sekretāra Romāna Ganiņa uzruna LELB draudzēm par to, kā LELB mežu apsaimniekošana izskatās no vadības viedokļa: «Kopumā baznīcā mūsu mežsaimniecības sistēma tiek uztverta pozitīvi un veidojas izpratne. Ir, protams, draudžu starpā arī daži izņēmumi. Tādēļ aicinātu katram savā iecirknī turpināt pozitīvo skaidrojuma darbu, lai padarītu mežsaimniecisko sistēmu daudz efektīvāku. Šogad nedaudz vairāk esam veikuši kopšanas cirtes, jaunaudžu kopšanu. Vēlētos atgādināt, ka arī meža atjaunošana ir jāveic saskaņojot ar mežsaimniecības speciālistiem, kā paredz mūsu Meža fonda nolikums. Lai gan ar VMD mums izveidojusies laba sadarbība, tomēr vēlētos atgādināt, ka par to, lai LELB meži netiktu apzagti, draudzēm jārūpējas arī pašām. Savus mežus ir jāapseko biežāk, parādot savu klātbūtni, lai maksimāli samazinātu iespējas tur atrasties un netraucēti darboties negodīgiem cilvēkiem. Kopumā vērtējot, LELB mežu ekonomiskais pienesums ir bijis pietiekams, tas ir apsveicami. Raugoties uz nākamo gadu, galvenie uzdevumi ir turpināt popularizēt mūsu mežsaimniecības sistēmu visā baznīcā, paplašināt mūsu meža platības, uzlabojot meža kvalitāti. Kā redzams pēc kopsapulces apmeklējuma, LELB Mežu fonda mežsaimniecības speciālisti un draudžu mežsaimniecību pārstāvji ir aktīvi un mēs pamazām kļūstam par zinošiem meža apsaimniekotājiem, kas rāda, ka nākotnē varam izvirzīt ilgtermiņa mērķus meža apsaimniekošanai baznīcā kopumā. Mans vēlējums ir, būt labiem pārvaldniekiem Dieva materiālo vērtību dāvanām, lai tās kopā mācamies apsaimniekot prātīgi, mierā un saticībā.

Mežsaimniecības speciālists Jānis Folkmanis iepazīstināja ar skaitļiem par draudžu mežu mežsaimniecisko stāvokli, jaunaudžu, nemeža zemju kopšanas un citām aktualitātēm, sniedzot padomus un ieteikumus turpmākajam mežu apsaimniekošanas procesam un kārtībai. Vieslektors, vecākais meža eksperts no AS «Latvijas valsts meži» Kaspars Riže, sniedza ieskatu Latvijas meža audzēšanas cikla jautājumos un atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.

Kopsapulces galvenais mērķis bija visu LELB Mežu fonda draudžu pārstāvju vienošanās par kopīgu rīcības plānu 2015. gadam. LELB Mežu fonda valdes priekšsēdētājs Andris Sekste prezentēja LELB Mežu fonda sagatavoto rīcības plānu 2015. gadam, notika dažādu jautājumu apspriešana, veikti papildinājumi un ieteikumi, kā rezultātā notika balsošana par rīcības plāna jautājumiem.

Mežu ekonomiskais pienesums – pietiekams

  1. gada martā LELB un draudžu meža zemju kopplatība sastādīja 2675 ha. Kā rāda LELB MF budžeta atskaite, fondā no koksnes pārdošanas ieskaitīti 36024 EUR, fonda kopējie ieņēmumi 2014. sastādīja 40 588 EUR. Lielākie izdevumi bijuši mežsaimniecības darbinieku darba samaksa un meža atjaunošana un meža kopšana. 2015. gadā daudz lielāku uzmanību plānots veltīt ES finansējuma apgūšanai, jaunaudžu kopšanai.

Kā jau rakstījām «Meža Avīzē» Nr.228, 10% no katras cirsmas izsoles draudze ieskaita LELB Mežu fondā. Lielāko daļu – 90% draudžu ienākumi no cirsmu pārdošanas tiek novirzīti dievnamu ēku uzturēšanai.

Kopsapulcē klātesošie godināja labākos meža apsaimniekotājus – draudzes, kurām Andris Sekste pasniedza pavasarīgu dāvanu – Latvijas Ornitologu biedrības audioierakstu «Putnu dziesmas», kā arī visiem klātesošajiem deva iespēju  iepazīties ar preses izdevumiem, kuros iespējams iegūt informāciju par meža apsaimniekošanas jautājumiem.

Kopsapulce noslēdzās ar svētbrīdi, kurā tika godināta tā Kunga sniegtā iespēja gādāt par viņa bagātību – mežu, apgūstot zināšanas un kļūstot stiprākiem garā, neļauties aplamām domām, bet ar labu prātu ieklausoties savā apziņā,  rūpēties par uzticētajām vērtībām.

Vineta Kalve

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *