Izsludina ārkārtējo situāciju līdz 30. jūnijam

Ministru kabineta rīkojums Nr. 180, par ārkārtējās situācijas izsludināšanu izdots 2023. gada 30. martā.

Lai novērstu katastrofas draudus, kas saistīta ar augiem kaitīga organisma – egļu astoņzobu mizgrauža (Ips typographus) savairošanos, tas paredz izsludināt ārkārtējo situāciju no 2023. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, kā arī noteikt Zemkopības ministriju par atbildīgo institūciju darbību koordinācijai ārkārtējās situācijas laikā.

Ārkārtējās situācijas teritorijas

Ministru kabineta rīkojumā Nr. 180 iekļautajās teritorijās, noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizsardzības pasākumi egļu mežaudzēs, kas atbilst visiem šādiem kritērijiem (turpmāk – vērtīgās egļu mežaudzes):

• egles sastāva koeficients mežaudzes formulā ir vismaz septiņi;

• egles pirmā stāva koku vidējais caurmērs ir vismaz 20 centimetru;

• mežaudzes krāja ir vismaz 240 kubikmetru uz hektāra;

• mežaudzes platība ir vismaz 0,5 hektāri;

• mežaudzē nav spēkā esošs apliecinājums koku ciršanai galvenajā cirtē;

• mežaudzē nav izsniegts apliecinājums koku ciršanai sanitārajā cirtē (bojājuma cēlonis – mizgrauzis) no 2021. gada 1. janvāra.

Ārkārtējās situācijas teritorijā ir noteiktas šādas vērtīgo egļu mežaudžu aizsardzības zonas:

• A aizsardzības zona, kurā ietilpst vērtīgā egļu mežaudze;

• B aizsardzības zona, kurā ietilpst skujkoku mežaudzes (sastāva koeficients mežaudzes formulā «priede un egle», skaitot kopā, ir vismaz trīs, skujkoku pirmā stāva koku caurmērs ir vismaz 20 centimetru) 100 metru attālumā no vērtīgās egļu mežaudzes nogabala ārējās robežas;

• C aizsardzības zona, kurā ietilpst egļu mežaudzes (egle ir valdošā koku suga, valdošās koku sugas caurmērs ir vismaz 20 centimetru) 101–500 metru attālumā no vērtīgās egļu mežaudzes nogabala ārējās robežas.

Vērtīgo egļu mežaudžu aizsardzības zonā ir noteikti šādi saimnieciskās darbības ierobežojumi:

• A un B aizsardzības zonā ir aizliegta koku ciršana, izņemot šī rīkojuma 6.1. apakšpunktā noteiktajā gadījumā;

• C aizsardzības zonā ir aizliegta koku ciršana:

  • kopšanas un izlases cirtē;
  • kailcirtē un rekonstruktīvā cirtē platībā, kas mazāka par 0,8 hektāriem.

A, B un C aizsardzības zonā ir noteikti šādi aizsardzības pasākumi:

• Saņemot Valsts meža dienesta sanitāro atzinumu, atļauts cirst mizgrauža svaigi invadētus kokus (egles ar zaļām skujām un svaigiem vienu milimetru lieliem caurumiem – ieskrejām koka stumbrā, kur pie koka sakņu kakla ir sakrājušies brūni mizas milti vai egles ar zaļām skujām un daļēji nolobījušos mizu) sanitārajā vienlaidu cirtē, ja vienlaikus:

  • mizgraužu svaigi invadēto koku skaits ir vismaz 10 koki uz vienu hektāru vai nogabalā, kas ir mazāks par vienu hektāru;
  • cērtamā vienlaidu platība ir vismaz 0,8 hektāri vai mežaudzi cērt pa nogabala ārējām robežām, ja nogabals ir mazāks par 0,8 hektāriem;

Skujkoku izcirtumos, kuros koki cirsti no 2023. gada 1. janvāra un izcirtuma platība pārsniedz 0,8 hektārus, no 2023. gada 1. maija līdz 30. jūnijam izvieto feromonu slazdus. Feromonu slazdu ekspluatāciju nodrošina:

• meža apsaimniekotājs – valsts īpašumā esošajos mežos un Rīgas pašvaldības īpašumā esošajos mežos;

• Valsts meža dienests – mežos, kas nav minēti šā rīkojuma 6.2.1. apakšpunktā.

Valsts meža dienestam nodrošināt feromonu slazdu lietošanas uzraudzību.

Īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai tās funkcionālajā zonā, kura ietilpst A, B un C aizsardzības zonā un kurā ir atļauta sanitārā cirte saskaņā ar Valsts meža dienesta sanitāro atzinumu, mizgraužu svaigi invadētās egles atļauts cirst sanitārajā vienlaidu cirtē, saglabājot visus augtspējīgos citu koku sugu kokus. Valsts meža dienests apliecinājumu koku ciršanai izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Iesniedzot iesniegumu apliecinājuma saņemšanai koku ciršanai sanitārajā vienlaidu cirtē Gaujas nacionālajā parkā un Ķemeru nacionālajā parkā, nav jāiesniedz informācija par dabā iezīmētajiem izcērtamajiem kokiem.

Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu šā rīkojuma 6.1. apakšpunktā noteiktajai cirtei izsniedz piecu darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas. Koku ciršanas apliecinājuma derīguma termiņš ir divi mēneši no lēmuma pieņemšanas dienas.

Ja meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir spēkā esošs apliecinājums koku ciršanai A, B un C aizsardzības zonā un koku ciršana saskaņā ar šo rīkojumu ir aizliegta, Valsts meža dienests 10 dienu laikā pēc šā rīkojuma spēkā stāšanās izdod lēmumu par apliecinājuma koku ciršanai darbības apturēšanu uz ārkārtējās situācijas laiku.

Izdevumus, kas saistīti ar feromonu slazdu un dispenseru iegādi, izvietošanu, ekspluatāciju un lietošanas uzraudzību, primāri finansē no Zemkopības ministrijai (Valsts meža dienestam) piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Vineta Kalve

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *