Sākums » Arhīvs pēc rubrikas » ZIŅAS » Nauda » ES atbalsts (Lapa 2)
Latvijā radīs instrumentu oglekļa piesaistes apjoma noteikšanai

Latvijā radīs instrumentu oglekļa piesaistes apjoma noteikšanai

Lai meža īpašnieki vienkāršoti varētu noskaidrot meža apsaimniekošanas darbību ietekmi uz CO2 piesaisti, LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs Eiropas Inovācijas partnerības projektā iesniedzis ideju par individuālā saimniecību un mežaudžu līmenī lietojama oglekļa kalkulatora izstrādi. Tas ļaus ātrāk novērtēt mežsaimniecības ietekmi uz CO2 apriti un SEG emisijām. Netieši ieguvēji no šī projekta būs arī lauksaimnieki un […]

Mežsaimniecības atbalsta finansējuma likumu bāze

Mežsaimniecības atbalsta finansējuma likumu bāze

Atbilstoši jau iepriekš sniegtajai informācijai par ES atbalstu meža īpašniekiem 2021.–2022. gada periods tiek uzskatīts par pārejas periodu. Pēc LAP 2014.–2020. gada perioda līdz Kopējās Lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam stāšanās spēkā. Pārejas periodā Attiecībā uz ES atbalstu mežsaimniecībai konceptuāli pārejas periodā darbojas iepriekšējā perioda nosacījumi ar jaunā KLP perioda finansējumu. Lai atbilstoši pieejamajam […]

Piesakies atbalstam mežsaimniecībai!

Piesakies atbalstam mežsaimniecībai!

No 27.augusta, iesniedzot iesniegumu LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā, ir iespēja pieteikties diviem atbalsta veidiem. Sākas pieteikšanās pasākuma «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā» apakšpasākumā «Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai»(jaunaudžu retināšanai)  un «Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana». Meža […]

Pieejamas kompensācijas par Natura 2000 teritorijām

Pieejamas kompensācijas par Natura 2000 teritorijām

Līdz 24.maijam pieejams atbalsts – Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām (NIM) 2021.gadā. Atbalsttiesīgā platība ir meža zemju (izņemot purvu) platība, kas atrodas: • Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā un noteikta atbilstoši likumam «Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām»; • mikroliegumos, kuri atrodas ārpus Natura 2000 teritorijām vai atrodas Natura 2000 teritorijā […]

No 7. aprīļa var pieteikties atbalstam

No 7. aprīļa var pieteikties atbalstam

• Platību maksājumiem un marķētās dīzeļdegvielas iegādei; • Kompensācijas maksājumiem par mežsaimnieciskās darbības aprobežojumiem Natura 2000 meža teritorijās un mikroliegumos. Šogad meža īpašnieki kompensācijas maksājumiem varēs pieteikties no 7. aprīļa līdz 24.maijam, bet ar atbalsta apjoma samazinājumu līdz 15.jūnijam, Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS), aizpildot Vienoto iesniegumu. LAD mājas lapā www.lad.gov.lv pieejams […]

Prasa pārskatīt finansējumu jaunaudžu kopšanai

Prasa pārskatīt finansējumu jaunaudžu kopšanai

Latvijas Meža īpašnieku biedrība februāra otrajā pusē publicējusi aicinājumu meža īpašniekiem sniegt savu atbalstu, parakstot petīciju, lai aicinātu Zemkopības ministriju pārskatīt plānotā finansējuma apmēru meža atbalsta pasākumiem Lauku attīstības programmas 2021–2027. ietvaros. Petīciju var parakstīt Meža īpašnieku biedrības interneta vietnē. Par ko ir petīcija? Mēs, apakšā parakstījušies, aicinām Zemkopības ministriju pārskatīt plānotā finansējuma apmēru meža […]

Meklēs risinājumus kompensāciju sistēmai

Meklēs risinājumus kompensāciju sistēmai

Lai pilnveidotu dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar sadarbības partneriem, tostarp Meža konsultāciju pakalpojuma centrs (MKPC), ir uzsācis projektu «NATURA 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija» (LIFE–IP LatViaNature, projekta Nr.LIFE19 IPE/LV/000010). Projekta mērķis ir izstrādāt un ieviest inovatīvas metodes un risinājumus dabas aizsardzības jautājumos, prioritāri nosakot to NATURA 2000 programmas teritorijas, […]

☂ NATURA 2000 atbalsta platības un finansējums strauji aug

☂ NATURA 2000 atbalsta platības un finansējums strauji aug

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
Meža īpašnieku biedrība saskata pretrunas ar saimnieciskās darbības pozitīvu ietekmi

Meža īpašnieku biedrība saskata pretrunas ar saimnieciskās darbības pozitīvu ietekmi

Meža īpašnieku biedrība šī gada novembrī publiskojusi divus rakstus «Cik zaļš būs Zaļais kurss» un «Pielāgoties pareizi nevis politiski». Tajos, iedziļinoties un pētot izstrādātos ES dokumentus un mērķus, izdarīti secinājumi un konstatēta izvairīšanās no cilvēka saimnieciskās darbības pozitīvās ietekmes atzīšanas un arī šīs lomas noliegšana nākotnē, radot pretrunas izvirzīto mērķu sasniegšanai. Šeit, svarīgākie rakstos minētie […]

Atbalsts meža kooperatīviem

Atbalsts meža kooperatīviem

Valdība 11. augustā apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavoto kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu atzītām mežsaimniecības pakalpojumu sabiedrībām, lai mazinātu Covid–19 izplatības negatīvo ietekmi. Noteikumi paredz atzītām mežsaimniecības kooperatīvajām sabiedrībām vienreizēju valsts atbalstu tiešo dotāciju veidā administratīvo izdevumu segšanai, lai nodrošinātu meža apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas kapacitāti. Kopējā atbalsta summa pasākumā sasniedz 114 tūkstošus eiro.

Zālāju nopļaušanas termiņš pagarināts līdz 15. septembrim

Zālāju nopļaušanas termiņš pagarināts līdz 15. septembrim

Ņemot vērā strauji mainīgos laikapstākļus, arī šogad Zemkopības ministrija ir paredzējusi iespēju lauksaimniekiem, kuri izmanto zālājus lopbarības vajadzībām, līdz 15. septembrim nopļaut un novākt tos zālājus, kurus biežo nokrišņu un lielā mitruma dēļ nebūs iespējams nopļaut un novākt līdz 15. augustam.

Var pieteikties NATURA 2000 meža teritorijām

Var pieteikties NATURA 2000 meža teritorijām

Pieteikšanās uz platību maksājumiem ir atvērta 08.04.2020.–22.05. 2020. Atbalstam var pieteikties meža īpašnieki par meža zemju platībām, kas atrodas ES aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā, un mikroliegumos, kuri atrodas Natura 2000 teritorijās vai ārpus tām. No 5.maija līdz 5.jūnijam norisinās arī projektu pieņemšana pasākuma «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā» divās aktivitātēs.