AS «Latvijas valsts meži» valsts kasē iemaksās 90,5 miljonus eiro

AS «Latvijas valsts meži» (LVM) akcionāru sapulce apstiprinājusi 2020. gada pārskatu, un tas liecina, ka aizvadītā gada peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa ir 76,1 miljons eiro.

Uzņēmuma akcionāru sapulcē tika pieņemts lēmums valstij izmaksāt 90,5 miljonus eiro, tai skaitā 72,4 miljonus eiro dividendēs par valsts kapitāla izmantošanu un 18,1 miljonu eiro uzņēmumu ienākuma nodoklī.

Apstiprina ilgtspējas pārskatu

12. maijā apstiprinātais uzņēmuma ilgtspējas pārskats par 2020. gadu atspoguļo LVM darbību kā līdzsvarotu ekonomisko, sociālo un vides stratēģisko mērķu sasniegšanā. LVM stratēģiskos ekonomiskos mērķus, piemēram, palielināt ilgtermiņa peļņu, palielināt apsaimniekojamo aktīvu un kokaudžu vērtību un attīstīt augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu papildina uzņēmuma stratēģiskie sociālie mērķi, piemēram, veicināt sabiedrības līdzdalību un sadarbību mežu apsaimniekošanā un attīstīt darba vidi, kas paaugstina lojalitāti un atraisa pašmotivāciju. Līdztekus ekonomiskajiem un sociālajiem mērķiem LVM izvirzīti arī vides stratēģiskie mērķi, piemēram, sniegt dabas daudzveidības un rekreācijas pakalpojumus no meža ekosistēmas un palielināt mežu devumu globālo klimata izmaiņu mazināšanā un atjaunojamo resursu izmantošanā.

Pārskats sagatavots atbilstoši starptautiski atzītās organizācijas «Global Reporting Initiative» (GRI) prasībām un tā atbilstību GRI Ilgtspējības ziņošanas standarta pamata (Core) prasībām, pirmoreiz to pārbaudījis un apliecinājis neatkarīgs revidents.

Nosprauž turpmākos mērķus

Nemainīgi būtiska uzņēmumā ir vides vērtību saglabāšana – teju 18 % no apsaimniekoto mežu un vairāk nekā 21 % no visu zemju kopplatības LVM apsaimnieko ar dabas aizsardzības mērķi.

Palielinātas ekonomikas attīstības nenoteiktības apstākļos LVM lielākais izaicinājums ir spēja pielāgot uzņēmuma pamatdarbību atbilstoši tirgus pieprasījumam. Saskaņā ar LVM padomes apstiprināto budžetu 2021. gadā uzņēmums plāno atjaunot mežaudzes 17 tūkstošu hektāru platībā, izkopt jaunaudzes 33 tūkstošu hektāru platībā, kā arī 564 tūkstošu kubikmetru apjomā veikt meliorācijas grāvju attīrīšanu no piesērējuma. Iecerēts arī atjaunot meža meliorācijas sistēmas vairāk nekā 19 tūkstošu hektāru platībā un nodot ekspluatācijā 338 kilometrus meža ceļu.

Strādā pēc plāna

2020. gadā Latvijas koksnes pārstrādes uzņēmumiem realizēti 7,52 miljoni kubikmetru koksnes, tai skaitā 7,23 miljoni kubikmetru apaļkoksnes, pārsniedzot plānoto pārdošanas apjomu par 2%. Pateicoties investīcijām meža ceļu loģistikas tīklā, LVM saviem klientiem spēja nodrošināt nepārtrauktu izejvielu plūsmu arī 2020. gada sākumā, kad gada pirmie mēneši bija silti un nebija vērojams sals. Siltā ziema negatīvi ietekmēja enerģētiskās šķeldas pārdošanas rādītājus. Laikapstākļi 2020. gada sākuma mēnešos mazināja pieprasījumu pēc šķeldu patēriņa siltumenerģijā. Turklāt lielos apjomos tika importēta lēta produkcija no Baltkrievijas.

LVM pērn izkopa jaunaudzes 31,4 tūkstošu hektāru platībā, kas ir nedaudz vairāk nekā pirms gada. 2020. gadā mežs atjaunots un ieaudzēts 10,7 tūkstošu hektāru platībā, savukārt meža dabiskā atjaunošanās vai ieaudzēšana notikusi 5,6 tūkstošu hektāru platībā.

Zemju iegādei ar mērķi palielināt apsaimniekojamās meža platības 2020. gadā investēti 1,2 miljoni eiro. No 595 saņemtajiem piedāvājumiem 59 gadījumos noslēgti pirkuma līgumi par 500,4 hektāru iegādi.

2020. gadā LVM realizēja līdz šim lielāko meža koku stādu apjomu – 56,4 miljonus. No tiem 49% jeb 27,8 miljoni stādu pārdoti ārējiem pircējiem, tai skaitā 13,1 miljons eksportēti – lielākoties uz Zviedriju, nelielos apjomos uz Igauniju un Lietuvu. Liela vērība arī aizvadītajā gadā pievērsta tam, lai samazinātu ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu lietošanu kokaudzētavās, attīstot un paplašinot stādu apstrādi pret smecernieka bojājumiem ar vasku un smilts–līmes maisījumu. 2020. gadā šādi apstrādāti 14,9 miljoni stādu, no kuriem eksportēti 7,7 miljoni.

Pērn LVM realizēja 520 tūkstošus kubikmetru minerālo materiālu un to maisījumus, tajā skaitā 95% sertificēti. Tas apliecina, ka derīgo izrakteņu ieguves vietās minerālo materiālu un maisījumu ražošanas procesa kontroles laikā tiek ievēroti augstākie kvalitātes novērtēšanas principi un tiek izpildītas standartos noteiktās prasības.

2020. gadā uzņēmumā tika veikti 18 PEFC™ un FSC® sertifikācijas auditi, tostarp divi koksnes piegādes ķēdes auditi. Papildus auditori izskatīja jautājumus, kas saistīti ar sociālo atbildību, vides pārvaldību, darba aizsardzības prasību ievērošanu un citiem būtiskiem standartos iekļautiem aspektiem. Nevienā no auditiem netika identificētas būtiskas, sistemātiska rakstura neatbilstības.

Ik gadu lielāko peļņas daļu iemaksā valsts budžetā

LVM ekonomiskais devums valsts un pašvaldību budžetos laika posmā no 2000. līdz 2020. gadam veido vairāk nekā 1,3 miljardus eiro nodokļu un dividenžu veidā. Ik gadu atbilstoši uzņēmuma akciju turētāja (Zemkopības ministrijas) ziedošanas pamatprincipiem LVM daļu no peļņas novirza arī valsts līmenī nozīmīgu labdarības, veselības un sociālās palīdzības, kultūras un mākslas, sporta, izglītības un zinātnes projektu atbalstīšanai.

Vineta Kalve

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *